Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

Κλάδος οικογενειακών επιδομάτων
Γενικά Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα:- Εφάπαξ παροχή 2000 € Ν. 3454/07-04-06- Επίδομα τρίτου παιδιού (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 39 του Ν. 2459/97.- Πολυτεκνικό επίδομα (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 2 του Ν.2163/93, άρθρο 39 του Ν. 2459/97.- Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες (άρθρο 6 του Ν. 3631/2008) - Ισόβια σύνταξη (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 2 του Ν.2163/93, άρθρο 39 του Ν. 2459/97,άρθρο 11 Ν. 2819/2000.Τα ποσά των παραπάνω επιδομάτων και της ισόβιας σύνταξης αυξάνονται κατ΄ έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.Τα ποσά αυτά σήμερα έχουν διαμορφωθεί ως εξής:- Επίδομα τρίτου παιδιού 174,28 € μηνιαίως- Πολυτεκνικό επίδομα 43,55 € μηνιαίως για κάθε παιδί- Πολυτεκνικό επίδομα για ένα ή δύο παιδιά και πολυτεκνικό επίδομα στην τρίτεκνη οικογένεια για ένα ή δύο παιδιά 100,24 € μηνιαίωςΑπό 01-01-2007 δεν παρακρατείται φόρος.Δικαιούχοι είναι:α) Έλληνες πολίτεςβ) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς.γ) Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.δ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες.ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ( Ν.Δ 3989/1959, Α.Ν. 389/1968).στ) Ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν. 139/1975).ζ) Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ. 61/1999).η) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.Στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής στη μητέρα, πρέπει, κατά την απόκτηση του τέκνου, να εξακολουθεί να υπάρχει στο πρόσωπό της μια από τις ανωτέρω ιδιότητες (προσφυγική ή άλλη).Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
­Εφάπαξ παροχή 2000 €Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά.Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά την συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.
­Επίδομα τρίτου παιδιούΧορηγείται στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί.Προϋποθέσεις για τη χορήγηση- Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί πρέπει να μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Στον πατέρα χορηγείται το επίδομα αυτό μόνον, όταν η σύζυγος του με την οποία απέκτησε τα τρία παιδιά απεβίωσε ή έχει εγκαταλείψει αυτόν και τα παιδιά.Έναρξη καταβολής του επιδόματοςΤο επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα από τη 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης του τρίτου παιδιού ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως, καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.Λήξη καταβολήςΗ καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:α) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το παιδί συμπληρώνει το έκτο (6) έτος της ηλικίας του.β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου θανάτου ή της κήρυξης σε αφάνεια του επιδοτούμενου παιδιού.­Πολυτεκνικό επίδομα Χορηγείται:- Στον γονέα χωρίς σύζυγο (μητέρα-πατέρα) με τρία παιδιά και εφόσον έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτών και είναι ο μόνος υπόχρεος αυτών προς διατροφή.- Στον ανάπηρο γονέα (μητέρα-πατέρα) με τρία παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.- Στα απορφανισθέντα παιδιά και από τους δύο γονείς εφόσον είναι τουλάχιστον δύο.Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος- Να υπάρχει ένα τουλάχιστον άγαμο παιδί ηλικίας μέχρι και 23 ετών. - Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα παιδιά να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.Έναρξη καταβολής του επιδόματοςΤο επίδομα καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο γονέας θα αποκτήσει ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το πολυτεκνικό επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.Λήξη καταβολής του επιδόματοςΗ καταβολή του ανωτέρου επιδόματος διακόπτεται:Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.Από την 1η του επομένου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.-Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες.Χορηγείται:- Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί άνω των 23 ετών.- Στον πατέρα που έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά - Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα παιδιά να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Έναρξη καταβολής του επιδόματος: Το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που γεννιέται το τρίτο παιδί, ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Το επίδομα καταβάλλεται από 01-01-2008, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έγκαιρα, στις μητέρες ή στους πατέρες που την 01-01-2008 είχαν τρία ζώντα τέκνα εκ των οποίων τουλάχιστο το ένα είναι άγαμο και κάτω των 23 ετών.
Λήξη καταβολής του επιδόματος:Η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.ΠαρατηρήσειςΕπισημαίνουμε τα εξής:1.Τα ανωτέρω επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται στο δικαιούχο ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή επάγγελμα.2.Τα επιδόματα καταβάλλονται ανά δίμηνο.Βασικά δικαιολογητικάΓια τη χορήγηση των παραπάνω παροχών απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση - δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. ( για τα επιδόματα, το έντυπο ΟΕ1 και για την ισόβια σύνταξη ΟΕ3)2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. 3. Σε περίπτωση που ο γονέας είναι ανάπηρος και έχει αναγνωριστεί πολύτεκνος με τρία παιδιά πρέπει να υποβληθεί γνωμάτευση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.6. Για την χορήγηση της εφάπαξ παροχής απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του επιδοτούμενου παιδιού.Που υποβάλλονται τα δικαιολογητικάΤα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας που διαμένει η οικογένεια, από τον οποίο διαβιβάζονται στη συνέχεια στη Διοίκηση του Ο.Γ.Α ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΟΓΑ.Όργανο χορήγησης των επιδομάτωνΑρμόδιο όργανο για την χορήγηση των επιδομάτων στους δικαιούχους είναι ο Προϊστάμενος του Κλάδου ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α. ή των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων.Ένδικα μέσαΚατά της απορριπτικής απόφασης έχει το δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει ένσταση ενώπιον επιτροπής που εδρεύει στη διοίκηση του ΟΓΑ μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2009
ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
-> Ενισχύσαμε τον πυρήνα της κοινωνικής μας άμυνας, στηρίζοντας την ελληνική οικογένεια.
-1) Καθιερώθηκε πρόσθετη άδεια μητρότητας 6 μηνών, με μισθό και ασφάλιση. Μπορούν, έτσι, οι νέες μητέρες να παραμένουν 14 μήνες κοντά στα παιδιά τους.
-2) Πολυτεκνικό επίδομα.
- 3) Επίδομα ενοικίου.
- 4) Άτοκα δάνεια για την αγορά κατοικίας.
- 5) Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων.
- 6) Φορολογική ελάφρυνση (ανά τέκνο).
- 7) Εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, για κάθε παιδί από το τρίτο και μετά.
- 8) Κατά την επόμενη θητεία μας, ολοκληρώνουμε την αναλογική τους εξομοίωση με τους πολύτεκνους.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2009
ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
-> Ενισχύσαμε τον πυρήνα της κοινωνικής μας άμυνας, στηρίζοντας την ελληνική οικογένεια.
-1) Καθιερώθηκε πρόσθετη άδεια μητρότητας 6 μηνών, με μισθό και ασφάλιση. Μπορούν, έτσι, οι νέες μητέρες να παραμένουν 14 μήνες κοντά στα παιδιά τους.
-2) Πολυτεκνικό επίδομα.
- 3) Επίδομα ενοικίου.
- 4) Άτοκα δάνεια για την αγορά κατοικίας.
- 5) Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων.
- 6) Φορολογική ελάφρυνση (ανά τέκνο).
- 7) Εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, για κάθε παιδί από το τρίτο και μετά.
- 8) Κατά την επόμενη θητεία μας, ολοκληρώνουμε την αναλογική τους εξομοίωση με τους πολύτεκνους.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ

Καλλιθέα 7/9/09

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί Τρίτεκνοι Γονείς,
Σας ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά.
Συγχαίρουμε τα παιδιά των τρίτεκνων μελών του Συλλόγου μας που εισήχθησαν στις Ανώτατες Σχολές. Παρακαλούμε ας μας στείλετε στο fax: 210 9570649 τα στοιχεία των παιδιών σας που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και σε ΤΕΙ. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, και σε ποια σχολή εισήχθησαν.
Θα γίνει βράβευση των μαθητών, όπως και πέρυσι, στην κοπή της πίτας του Συλλόγου μας.
Επίσης σας πληροφορούμε ότι ο Σύλλογος μας δραστηριοποιήθηκε έτσι ώστε να επιτύχει ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ για τα μέλη του. Η πρόεδρος κα Θεοκλήτη Μεσουρίδου έχει υπογράψει συμβάσεις εκπτωτικές με τις παρακάτω εταιρείες.
Όλες οι εκπτώσεις ισχύουν με την επίδειξη της Ταυτότητας Τριτέκνου που εκδίδεται από τον Σύλλογο στα γραφεία του, στην οδό Σαπφούς 21, Καλλιθέα.

1) Με το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision

Το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision είναι στην ευχάριστη θέση να εξασφαλίσει κατ’ αποκλειστικότητα για την Οφθαλμολογική Κάλυψη των μελών του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής τα κάτωθι πλεονεκτήματα.

Α) Στο διαγνωστικό τομέα :
· Έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο με έκπτωση 25%, ο οποίος περιλαμβάνει:
Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας, Τονομέτρηση, Εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία, Μέτρηση με Αυτόματο Διαθλασίμετρο, Μέτρηση με Ocular Response Analyser (Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς), Πλήρης Μελέτη Βυθού Οφθαλμού (Οπτικό Νεύρο, Ωχρά Κηλίδα, Περιφέρεια), Διάθλαση & Συνταγογράφιση γυαλιών.

· Έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο για παιδιά έως 12 ετών με έκπτωση 25%, ο οποίος περιλαμβάνει:
Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας, , Τονομέτρηση, Εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία, Μέτρηση με Αυτόματο Διαθλασίμετρο, Χρωματική Αντίληψη, Εκτίμηση Στερεοσκοπικής Όρασης (Τρισδιάστατη Όραση), Ορθοπτική Μελέτη (Στραβισμός & Οφθαλμοκινητικότητα), Κυκλοπληγία (Λεπτομερής Μελέτη Λανθανόντων Διαθλαστικών Σφαλμάτων), Μελέτη Βυθού Οφθαλμού.

Για τον οφθαλμολογικό έλεγχο δύο παιδιών και άνω, έκπτωση 35% ανά παιδί.

Β) Για Παρακλινικές Εξετάσεις έκπτωση 25%


Γ) Για οφθαλμολογικές επεμβάσεις όπως καταρράκτη, γλαύκωμα, διόρθωση μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας, έκπτωση 20%.

Δ) Για γυαλιά οράσεως και ηλίου σας χορηγείται 20% έκπτωση μέσω της παρούσης συμφωνίας και σε συνεργασία με το Οπτικό Κατάστημα EXCELLENS που βρίσκεται στον 3ο όροφο ακριβώς πάνω από το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision στην Καλλιθέα.
Ε) Κατ΄ οίκον περίθαλψη με αποστολή του ιατρού στο σπίτι σας, στις περιπτώσεις που ο ασθενής αδυνατεί να προσέλθει στο χώρο μας.
ΣΤ) Αξιόπιστη 24η ιατρική υποστήριξη για την άμεση εξυπηρέτηση όλων των μελών του συλλόγου σας 365 μέρες το χρόνο μέσω της ειδικής γραμμής 210 9595215.

Ζ) Online προγραμματισμό ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας E-care (www.athensvision.gr).

Δύο Σημεία Εξυπηρέτησης για τη μέγιστη δική σας διευκόλυνση

Κεντρικό: Λ. Συγγρού 328-330, Καλλιθέα 17673
Τηλ: 210 95 95 215, Fax: 210 95 15 120

Αμαρουσίου: Λ. Κηφισίας 76 & Πάρνωνος, Μαρούσι
15125, Τηλ: 210 61 25 325, Fax: 210 61 22 570


2) Με την τηλεφωνική εταιρεία WIND ένα ειδικό προνομιακό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας μόνο για τα μέλη μας. Πληροφορίες στα γραφεία του Συλλόγου στην Καλλιθέα στην οδό Σαπφούς 21, κάθε Δευτέρα 7-9μμ. Η προσφορά είναι 20 ευρώ τον μήνα μαζί με το ΦΠΑ για 4 ώρες ομιλία. Γίνεται αναβάθμιση συσκευής. Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω του Συλλόγου.

3) Εκπτώσεις Τριτέκνων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Η έκπτωση που ισχύει μέχρι τώρα για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ είναι:

α) ΑΝΕΚ. Δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο και Ηράκλειο - Πειραιάς, 50% στους επιβάτες και 25% στα αυτοκίνητα.

β) BLUE STAR FERRIES . Δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο και Ηράκλειο - Πειραιάς, 50% στους επιβάτες και 25% στα αυτοκίνητα.

γ) MINOAN LINES. Σε όλες τις γραμμές εσωτερικού ισχύει η έκπτωση 50% στους επιβάτες και 20% στα αυτοκίνητα.

4) Με το Σωματείο IKAROS KALLITHEAS έκπτωση 25% .
Είναι ομάδα ποδοσφαίρου με παιδιά από 5 ετών έως και ανδρική ομάδα. Είναι στον οδό Σοφοκλέους 204, Καλλιθέα, τηλ 210 9513040, 6945 990871, 6932 527173.

5) Προσφορά BIOHELLENIKA, εταιρεία βιοτεχνολογίας.
Στην υπηρεσία φύλαξης βλαστικών κυττάρων από τον πολφό των νεογιλών δοντιών για τα παιδιά ηλικίας 5-13 ετών.
Έκπτωση 10% για όλες τις υπηρεσίες συλλογής και κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων.
Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, Κτίριο Α΄, τηλ 210 7208882, 801 11 99299.

6) Κατετέθη υπόμνημα στον Δήμαρχο Καλλιθέας, σχετικά με τις προσλήψεις Τριτέκνων στο Δήμο Καλλιθέας και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Ειδικότερα ο Σύλλογος Τριτέκνων ζητά όπως στις Προσλήψεις που αφορούν απόφαση Δημάρχου, να υπάρχει η πρόβλεψη του ποσοστού 20% ,να αφορούν προσλήψεις τριτέκνων, δηλαδή:
Α) Στις Προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου
Β) Στις Προσλήψεις Ωρομισθίων
Γ) Στις Προσλήψεις με Σύμβαση Έργου

7) Κατετέθη υπόμνημα στον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, και ζητάμε να εξομοιωθούν ΆΜΕΣΑ οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

1) Την πλήρη εξομοίωση με τους πολύτεκνους.
2) Την αλλαγή του νόμου Ν.3454/2006 για την ιδιότητα του Τρίτεκνου.
3) Την Ισόβια σύνταξη της τρίτεκνης μητέρας
4) Να ισχύσει το πολυτεκνικό επίδομα και για τους τρίτεκνους που έχουν ανάπηρο παιδί μεγαλύτερο της ηλικίας των 23 ετών.
5) Την μείωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Ήδη έχει γίνει συνάντηση με τον Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Ανάπτυξης και προγραμματίζεται και νέα συνάντηση.
6) Να μηδενιστούν τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στους τρίτεκνους. Προγραμματίζουμε συνάντηση με την ΚΕΔΚΕ.
7) Την μείωση στο 50% των εισιτηρίων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά.
8) Διορισμοί τριτέκνων καθώς και παιδιών τριτέκνων στο Δημόσιο ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών.
9) Μεταθέσεις τριτέκνων στον τόπο κατοικίας τους.
10) Διορισμοί καθηγητών μουσικής απόφοιτοι ΤΕΙ.

11) Να εξευρεθεί οριστικά λύση με τα Δάνεια των τριτέκνων έτσι ώστε να υπολογίζονται στην εμπορική αξία του ακινήτου και όχι στην αντικειμενική. Έγινε ήδη συνάντηση με τον Διοικητή του ΟΕΚ και προγραμματίζουμε και νέα.
12) Να ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ οι γονείς με 3 τέκνα και άνω από τους περιορισμούς του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004, περί ανώτατης διάρκειας συμβάσεων. Καταθέσαμε αίτημα στο Υπουργείο Απασχόλησης.
13) Οι Σύλλογοι Τριτέκνων να έχουμε εκπροσώπους στις Επιτροπές του ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις του νόμου Ν. 2648/98.
14) Στις προσλήψεις με σύμβαση έργου στους Δήμους να υπάρχει ποσοστό 20% για τους τρίτεκνους.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869, 6977408739, 6932724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
Παράρτημα Αμαρουσίου τηλ 210 3251949 – Παράρτημα Π. Φώκαιας τηλ 22910 41475, 22910 36702


2/7/2009
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Αγαπητοί Γονείς,

Συμπληρώνουμε περίπου δύο χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας. Το κίνημα μας, το κίνημα των τριτέκνων, είναι σχετικά νέο. Ο Σύλλογος μας συστάθηκε το 2007, όταν όλοι αγωνιούσαμε για το μέλλον μας σαν τρίτεκνοι και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ο κύριος σκοπός του Συλλόγου μας είναι να φροντίζει για τα συμφέροντα των τριτέκνων, με αρχή μας πάντοτε ότι
ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ = ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ.

Από την ίδρυση του Συλλόγου μας και μέχρι σήμερα ασχοληθήκαμε με την διερεύνηση των δικαιωμάτων των τριτέκνων οικογενειών. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η ίδρυση πολλών Συλλόγων Τριτέκνων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως ήδη γνωρίζετε έχουμε συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία, διότι αφορούν διαφορετικά υπουργεία και φορείς, με το τι ισχύει σήμερα.

1) Με την γέννηση κάθε 3ου παιδιού χορηγείται επίδομα γέννας 2.000 ευρώ από τον ΟΓΑ.
2) Σε κάθε 3ο παιδί χορηγείται από την γέννησή του και μέχρι την ηλικία των 6 ετών με επίδομα 170,86 ευρώ τον μήνα, που αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με τον δείκτη τιμών καταναλωτή.
3) Χορηγείται από 1.1.08 το πολυτεκνικό επίδομα 42.70 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί μέχρι την ηλικία των 23 ετών.
4) Χορηγείται έκπτωση από την ΕΥΔΑΠ στο πάγιο για τους τρίτεκνους εντός του Νομού Αττικής.
5) Προσλήψεις τριτέκνων (γονείς η 1 από τα 3 παιδιά) σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα αλλά και φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε ποσοστό 2%, μέσω του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον νόμο Ν.2643/98.
6) Διορισμοί – Προσλήψεις στο Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΙΔ σε ποσοστό 2%.
7) Από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας χορηγείται άτοκο δάνειο 160.000 ευρώ για την αγορά 1ης κατοικίας.
8) Επίσης ο ΟΕΚ επιδοτεί το ενοίκιο και των οικογενειών με 3 παιδιά μέχρι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 18.000 ευρώ.
9) Οι τρίτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα προτίμησης στις λαϊκές κατοικίες.
10)Η πρώτη κατοικία απαλάσεται εξ΄ ολοκλήρου από τον φόρο.
11)Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης στις τρίτεκνες μητέρες που αποκτούν παιδιά μετά την 1/1/2000, 300 ημέρες ασφάλισης για κάθε παιδί. Το ποσό για την εξαγορά βαρύνει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
12)Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας παρέχει Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού(οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ), Δελτίο Θεάματος και Δελτίο Αγοράς Βιβλίου.
13)Οι τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ, έχουν δικαίωμα για άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (λαϊκές αγορές).
14)Για την αγορά νέου αυτοκινήτου ισχύει από 1.1.08 απαλλαγή 100% του τέλους ταξινόμησης, για μέχρι 2.000 κυβικά.
15)Το ύψος του αφορολόγητου ποσού για οικογένειες με 3 παιδιά εφ΄ όσον πρόκειται για μισθωτό ανέρχεται στο ποσό των 22.000 ευρώ.
16)Μεταθέσεις στον τόπο που κατοικούν οι τρίτεκνοι, ισχύει για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.
17)Προσλήψεις στο Δημόσιο, σε ποσοστό 10% ανά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
18)Εισαγωγή φοιτητών στις σχολές Ελληνικής Αστυνομίας, σε ποσοστό 4%.
19)Εισαγωγή στο Πυροσβεστικό Σώμα, πριμοδότηση 50 μονάδες, και ένταξη στο 10% μαζί με τους πολύτεκνους.
20)Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού σε ποσοστό 3%..
21)Χορηγείται Κάρτα Πολιτισμού μέσω των ΚΕΠ για Δωρεάν είσοδο σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.
22)Εισαγωγή εκπαιδευόμενων στις Σχολές του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης στην ίδια κατηγορία με τους πολύτεκνους.
23)Από την στρατιωτική θητεία απαλλάσσεται ο πατέρας 3 παιδιών, και το 1 αγόρι δικαιούται μειωμένη θητεία των 9 μηνών.
24)Εισάγονται στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές Υπαξιωματικών και παιδιά τριτέκνων σε ποσοστό 35% μαζί με τους πολύτεκνους.
25)Μετεγγραφές φοιτητών στον τόπο κατοικίας τους.
26)Διορισμοί αναπληρωτών τριτέκνων εκπαιδευτικών πτυχιούχων ΑΕΙ σε ποσοστό 20%.
27)Εισαγωγή τριτέκνων εκπαιδευόμενων σε δημόσια ΙΕΚ και στα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης όπως οι πολύτεκνοι.
28)Εισαγωγή φοιτητών στο Λιμενικό Σώμα, ένταξη στο 10% μαζί με τους πολύτεκνους.
29)Επί πλέον 3μηνη άδεια, ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους, και εφ΄ όσον το 3ο παιδί είναι μικρότερο των 6 ετών, μία φορά δίνεται αυτή η άδεια.
30)Τόσο τον Οκτώβριο του 2007, όσο και τον Οκτώβριο του 2008, αποστείλαμε επιστολή και στους 122 Δήμους και Κοινότητες του Νομού Αττικής, ζητώντας διευκολύνσεις για τους τρίτεκνους. Επιτύχαμε για 3η χρονιά την μείωση των δημοτικών τελών στους τρίτεκνους στο 50% στους Δήμους Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Μελισσίων και Αμαρουσίου. Οι υπόλοιποι δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα.
31)Ισχύει η προτεραιότητα των τριτέκνων στους παιδικούς Σταθμούς, καθώς και η Δωρεάν Φοίτηση σε παιδικούς Σταθμούς, και αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στο δήμο Καλλιθέας. Προγραμματίζουμε επαφές και με τους υπολοίπους δήμους προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.
32)Τα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου μας είναι στην Καλλιθέα, σε χώρο που μας παραχώρησε ο Δήμος Καλλιθέας Ατελώς.
Έχουμε και Ανταποκριτές σε άλλους δήμους για την εξυπηρέτηση των τριτέκνων. Στην Παλαιά Φώκαια μέσα στην Κοινότητα, στο Παλαιό Φάληρο σε χώρο του Δήμου, στα Μέγαρα, στο Καπανδρίτι, στην Κηφισιά, στην Ανθούσα, και στο Μαρούσι.
Ευχαριστούμε τους Τρίτεκνους που ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ στηρίζουν την λειτουργία αυτών των περιοχών και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε Ανταποκριτές και σε άλλους Δήμους του Νομού Αττικής.

33)Πρωτοστατήσαμε από τον Οκτώβριο του 2007στην Συνέλευση των Συλλόγων Τρίτεκνων στην Καρδίτσα για την Ίδρυση της Ομοσπονδίας Τριτέκνων. Με αυτήν μας την σκέψη συνεχίσαμε και το 2008, διοργανώνοντας 5 συναντήσεις στην Καλλιθέα, όλων των Τρίτκενων Συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα, από την Γαύδο και μέχρι τον Έβρο. Σήμερα έχει ήδη κατατεθεί Καταστατικό για Ίδρυση Ομοσπονδίας Τριτέκνων Οικογενειών, η Πρόεδρος κα Μεσουρίδου είναι ήδη μέλος στην Προσωρινή Διοικούσα, ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας είναι ο καθηγητής κ. Αλέξης Μητρόπουλος και ο επιστημονικός συνεργάτης του κ. Αναστάσιος Παπαγγέλου.
34)Προσπαθήσαμε να δυναμώσουμε την φωνή του Συλλόγου μας κάνοντας γνωστή την λειτουργία του, και βάζοντας επανειλημμένα στις εφημερίδες Δελτία Τύπου. Έγινε καταχώρηση και στον Χρυσό Οδηγό του ΟΤΕ.
35)Υπάρχει μείωση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την επίδειξη της Ταυτότητας Τρίτεκνου που εκδίδει ο Σύλλογος.
36) Δάνεια Τρίτεκνου πλέον δικαιούνται και οι Δημόσιοι Υπάλληλoι.
37) Ισχύουν από τον Σεπτέμβριο 2009 οι Μεταγραφές φοιτητών που προέρχονται από ΕΠΑΛ και Εσπερινά Λύκεια.