Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

17/12/2010

Διανομή Τροφίμων και Ειδών
Ευχαριστούμε τους χορηγούς:

1) Νομαρχία Αθήνας
2) Μη Κυβερνητικό Οργανισμό ΄΄ΘΕΟΦΙΛΟΣ΄΄
3) Εταιρεία UNILEVER
4) Εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου μας, επειδή υπάρχει ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ από τρόφιμα, ρούχα, και παιχνίδια, ότι ΟΣΟΙ έχουν Εκκαθαριστικό Εφορίας 2010 έως 20.000 ευρώ, μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία μας:
1) Το Σάββατο 18/12/2010 και ώρες 10,00 πμ έως 12,00 μ
2) Την Δευτέρα 20/12/2010 και ώρες 7,00 μμ έως 9,00 μμ
Μέχρι να εξαντληθεί το απόθεμα.

προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά και να παραλάβουν:
1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης με Ελληνική Ιθαγένεια.
3) Εκκαθαριστικό Εφορίας 2010

Για πληροφορίες στο τηλ 6932 737 727

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

KAI NEA ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

17/12/2010

Ο Υπουργός Υγείας, αφού κατάργησε τις προηγούμενες διατάξεις που ο ίδιος είχε ανακοινώσει με το προσχέδιο νόμου: «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», ήδη με τις νέες διατάξεις που ανακοίνωσε, χθες 16/12/2010 των άρθρων 42, εγκαινιάζει νέα επιδρομή κατά των Τριτέκνων.
Έτσι:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

Κεφάλαιο 5o
Οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειεs.

Άρθρο 42: Οικογένειες με τρία τέκνα
1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται μέχρι και την συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του επίδομα ύψους εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1-1-2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Η καταβολή του επιδόματος του παρόντος άρθρου διακόπτεται, την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.
Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου.
Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
3. Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθενται οι φράσεις: «και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
4. Στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθεται εδάφια ως εξής: «Για την καταβολή του επιδόματος στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαιτείται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος».
6. Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι παροχές καταβάλλονται, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
7. Το ύψος των επιδομάτων καθώς και των οικογενειακών εισοδημάτων των δικαιούχων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή α πόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εισόδημα των 40.000 ευρώ είναι το Ετήσιο Οικογενειακό Ακαθάριστο Εισόδημα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

17/12/2010

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Χθες πραγματοποιήθηκε η Διανομή Δωρεάν Τροφίμων και άλλων ειδών στους δικαιούχους τρίτεκνους μέλη του Συλλόγου.
Λόγω όμως της κακοκαιρίας αλλά και της απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, αρκετοί δικαιούχοι δεν προσήλθαν.
ΚΑΛΟΥΜΕ τους δικαιούχους, όσους είχαν καταθέσει αίτηση μέχρι και 29/6/2010 να προσέλθουν αύριο Σάββατο πρωί 18/12/2010 και ώρα 10.00 πμ στα Κεντρικά Γραφεία του Συλλόγου μας για να παραλάβουν τα προσφερόμενα είδη.

Διανομή Τροφίμων και Ειδών
Ευχαριστούμε τους χορηγούς:

1) Νομαρχία Αθήνας
2) Μη Κυβερνητικό Οργανισμό ΄΄ΘΕΟΦΙΛΟΣ΄΄
3) Εταιρεία UNILEVER
4) Εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ -ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΚΕΤΕΤΕΘΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12/2010 ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΙΣ 10,00 ΠΜ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ.
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗ.
ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932 737727, 6932 724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com

Αθήνα 16/12/2010
Προς όλους τους Βουλευτές
ΨΗΦΙΣΜΑ

Την ώρα που η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια κρισιμότατη καμπή στη νεότερη ιστορία της, την ώρα που ο λαός μας αισθάνεται οτι το τελευταίο οχυρό στήριξης της ελληνικής κοινωνίας είναι η οικογένεια, αυτή ακριβώς την ώρα ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση της Ελλάδας επιλέγουν για να επιτεθούν στην Ελληνική Οικογένεια.
Η διαπιστωμένη, εκπεφρασμένη πρόθεση της επιβολής εισοδηματικών κριτηρίων στην απονομή του πολυτεκνικού επιδόματος, είναι το τελευταίο, μέχρι στιγμής, μιας σειράς μέτρων αφαίρεσης δικαιωμάτων από τις πολυμελείς οικογένειες με τρία παιδιά, τον τελευταίο χρόνο.
Η επίκληση του Μνημονίου για τη δρομολογημένη περικοπή του επιδόματος, απέχει πολύ από την αλήθεια και αποτελεί απλά το μανδύα της επιχειρούμενης από την κυβέρνηση συνειδησιακής νομιμοποίησης της στοχευμένης επίθεσης στην Ελληνική Πολυμελή Οικογένεια, αφού στη σελ. 66 του συγκεκριμένου κειμένου αναφέρεται ρητά ότι: ΄΄ Επιπλέον, οι ελάχιστες συντάξεις και τα οικογενειακά επιδόματα δε θα περικοπούν και τα πιο ευάλωτα στρώματα θα αποζημιωθούν από τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των πολιτικών ΄΄
Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ, ως κυβέρνηση στην αναθεώρηση του Συνταγματος του 2001, θέσπισε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ότι : «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».
Αναρωτιόμαστε λοιπόν:
1) Με ποιον ακριβώς τρόπο υπηρετείται η υποχρέωση του κράτους για εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής και για την αποζημίωση των πιο ευάλωτων στρωμάτων από τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των πολιτικών που εφαρμόζονται, από την περικοπή των επιδομάτων;
2) Το πολυτεκνικό επίδομα (πενιχρό έτσι κι αλλιώς) δεν είναι κοινωνικό μέτρο επιβράβευσης της ΜΑΝΑΣ που φέρνει στον κόσμο και μεγαλώνει για αυτή την Πατρίδα τρία παιδιά; Ως τέτοιο δεν θεσπίστηκε; Πως ξαφνικά το δημογραφικό, ένα μέγιστο Εθνικό Ζήτημα μπορεί να αντιμετωπίζεται λογιστικά, να μπαίνει σε λογικές οικονομίστικες και να αφήνεται στις ορέξεις του κάθε φορά υφυπουργού χωρίς καν να χρειάζεται την έγκριση της Βουλής των Ελλήνων;
3) Το ζήτημα των εισοδηματικών κριτηρίων για τα πολυτεκνικά επιδόματα δεν έχει κριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη; Δεν επιχειρήθηκε και πάλι από την κυβέρνηση Σημίτη το 1997 και απέτυχε παταγωδώς, αφού και το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 1095/2001 απόφασή του θεώρησε ότι είναι αντισυνταγματική η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων, και προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και όλα τα Διοικητικά πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας;

Οι Πολυμελείς Οικογένειες με Τρία Τέκνα, θεωρούμε οτι:
1. Μαζί με την υπόλοιπη Ελληνική Κοινωνία έχουμε υποστεί ήδη τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης και τις συνέπειες της προσφυγής της χώρας στο ΔΝΤ. Δεν έχουμε τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με τους συνδέλφους μας στις περικοπές μισθών ή με τους συμπολίτες μας στις αυξήσεις των φόρων. Δεν δικαιολογείται λοιπόν αυτή η οικονομική επιδρομή εναντίον μας.
2. Αποδεικνύουμε καθημερινά το ενδιαφέρον μας για τη χώρα μας, αγωνιζόμενοι να κρατήσουμε το τελευταίο οχυρό της κοινωνίας μας, την οικογένεια, ανέπαφο από τις επιθέσεις που δέχεται η πατρίδα μας σε όλα τα επίπεδα, με μόνο όπλο το κουράγιο που μας δίνει το χαμόγελο των παιδιών μας. Αυτό το χαμόγελο, δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν το δικαίωμα να το μετρήσει σε ευρώ!
3. Δεν δικαιούται η κυβέρνηση να ζητάει από εμάς να πληρώσουμε για την επί δεκαετίες κακοδιαχείριση και διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΜΑΖΙ!
4. Διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση μας έχει στοχοποιήσει, αφαιρώντας ένα – ένα τον τελευταίο χρόνο τα δικαιώματά μας! Μας τιμωρούν επειδή φέρνουμε στον κόσμο Ελληνόπουλα!

Οι οικογένειες με τρία παιδιά, “επιδοτούν” την πατρίδα στη μάχη του δημογραφικού, “αιμοδοτούν” την ελληνική κοινωνία με νέους πολίτες, στηρίζουν το θεσμό της οικογένειας.
Είναι υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να προχωρήσει επιτέλους στην πλήρη θεσμική και οικονομική εξομοίωση με τις πολύτεκνες οικογένειες, αφού αυτό επιτάσσουν οι απογοητευτικοί δείκτες γεννήσεων και η αναγκαιότητα για τη στήριξη των οικογενειών (το 32% των οικογενειών με τρία παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας).
Καλούμε την κυβέρνηση την ύστατη στιγμή να σκεφθεί με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδας και να μη συνεχίσει την άδικη, αντισυνταγματική και ανθελληνική εν τέλει επίθεσή της στην Πολυμελή Οικογένεια με Τρία Τέκνα!

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

16/12/2010

Από το 2004 όλοι οι Τρίτεκνοι Φοιτητές που κατέθεταν αίτηση μετεγγραφής εσωτερικού στον τόπο κατοικίας τους, ετύχαιναν της μετεγγραφής.
Για το 2010 οι υποψήφιοι φοιτητές κατέθεσαν τα μηχανογραφικά τους τον Ιούλιο 2010.
Στις 29/9/2010 ο Ειδικός Γραμματέας με Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, κατήργησε στην πράξη τον Νόμο. Ενοποίησε τα ΤΕΙ Χαλκίδος (Ψαχνά Ευβοίας) με τα ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά.
Στην πράξη στην πλειονότητά τους οι Τρίτεκνοι Φοιτητές ΜΟΝΙΜΟΙ κάτοικοι του Λεκανοπεδίου Αθηνών, στέλνονται να φοιτήσουν στα Ψαχνά Ευβοίας.
Επειδή οι Τρίτεκνοι φοιτητές ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ όταν κατέθεσαν το Μηχανογραφικό τους,
Επειδή οι Τρίτεκνοι φοιτητές ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ καθημερινά με ΤΕΣΣΑΡΙΣ ΩΡΕΣ διαδρομή (2 ώρες το πρωί συν 2 ώρες το απόγευμα),
Επειδή οι Τρίτεκνοι φοιτητές ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, τα εισητήρια σε καθημερινή βάση είναι 20 ευρώ την ημέρα.
Για τον λόγο αυτό την Δευτέρα 20/12/2010 ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΑΓΩΓΗ εναντίον της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.
Όσοι ακόμη Τρίτεκνοι Φοιτητές πλήττονται, και επιθυμούν να συμμετέχουν στην αγωγή, ας μας στείλουν ΑΜΕΣΑ στο email:triteknoiattikis@yahoo.gr, τα στοιχεία τους.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

8/12/2010

Αγαπητοί Τρίτεκνοι,
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 8/12/2010 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ των ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ εν όψει της ψήφισης του νέου Νομοσχεδίου στο οποίο απο 1/1/2011 μπαίνει ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 40.000 ευρώ ακαθάριστα ανά οικογένεια για την χορήγηση των επιδομάτων αλλά και για όλες τις παροχές του Ν 3454/2006 (αγορά αυτοκινήτου, προσλήψεις κλπ).

1) ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12/2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 ΠΜ ΣΕ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ. (στον άγνωστο στρατιώτη).

2) ΕΠΙΣΗΣ απεφασίσθη να συμμετέχουμε στην διαμαρτυρία που οργανώνει η ΟΠΟΤΤΕ την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12/2010 και ώρα 11,00 πμ. σημείο συνάντησης στις Στήλες του Ολυμπίου Διός και μετά έξω από τη ΒΟΥΛΗ.

Οι πληροφορίες που περιέχει αυτό το blog είναι ασφαλείς.
Ακόμη και στους πολύτεκνους με 12 παιδιά βάζουν το εισοδηματικό όριο των 40.000 ευρώ.
Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ.

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

12/12/2010

Αγαπητοί Τρίτεκνοι,


Ο Σύλλογος ενήργησε έτσι ώστε να μπορεί να τύχει της διανομής των δωρεάν τροφίμων καθώς και άλλων αγαθών (απορρυπαντικά, σαμπουάν, γιαούρτια, είδη φαγητού γενικά, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια), για τους άπορους τρίτεκνους μέλη μας.
Η Διανομή αφορά τρόφιμα που προέρχονται απο την Νομαρχία Αθηνών.
Επίσης τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια,κ.α. που προέρχονται απο χορηγούς.


Η διανομή στους δικαιούχους (όσοι είχαν καταθέσει αίτηση έως και 29/6/2010) θα γίνει σε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη 16/12/2010 και ώρα 7,00 μμ στα γραφεία της Καλλιθέας.

Οι δικαιούχοι είναι 400 οικογένειες. Χρειάζεται να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το Εκκαθαριστικό Εφορίας 2010.
Χρειάζεστε μεταφορικό μέσο για να πάρετε τα πράγματα.

Επειδή όμως λόγω της αυξανόμενης ανεργίας, στην πορεία παρουσιάστηκαν και άλλοι τρίτεκνοι, για το σκοπό αυτό ο Σύλλογος ενήργησε και βρήκε χορηγούς.
Μετά το πέρας της διανομής στους δικαιούχους, όσοι ακόμη τρίτεκνοι έλθουν την Πέμπτη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα παραλάβουν από τα είδη που έχει συγκεντρώσει ο Σύλλογος.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Απόρων για την Διανομή Τροφίμων:
1) Ατομικό εισόδημα πατέρα 15.000 ευρώ ετησίως. Εισόδημα θεωρείται το φορολογούμενο πραγματικό.
2) Προσαυξάνεται κατά 30% για την σύζυγο. Δηλαδή 4.500 ευρώ (15.000 + 4.500).
3) Προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε ανήλικο παιδί κάτω των 18 ετών. Δηλαδή 3.000 ευρώ. (δηλαδή 15.000+4.500+9.000=28.500)
4) Προσαυξάνεται κατά 50% για άτομα με ανίατες παθήσεις.
5) Επίσης προσαυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1) Αίτηση του Τρίτεκνου.
2) Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας Επικυρωμένο.
3) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας Επικυρωμένο.
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης νέο που να έχει εκδοθεί πρόσφατα.
5) Δήλωση ότι δεν παίρνει από άλλον φορέα δωρεάν τρόφιμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Θεοκλήτη Μεσουρίδου Αικατερίνη Καντεράκη