Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932 737727, 6932 724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com

Αθήνα 29/11/2011
ENHMEΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Α) Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής για ΠΕΜΠΤΗ συνεχή χρονιά βραβεύει τους πρωτοετείς τρίτεκνους φοιτητές.
Καλούνται οι Τρίτεκνοι Φοιτητές του Νομού Αττικής να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου, η στο email: triteknoiattikis@yahoo.gr, η στο φαξ: 2109570649, μέχρι και 19/12/2011, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση της Σχολής για την εγγραφή του Φοιτητή
2) Κάρτα Τρίτεκνου του Συλλόγου μας.

Β) Ο Σύλλογος καλεί όλες τις νέες τρίτεκνες μητέρες μέσα στο Νομό Αττικής να προσκομίσουν μέχρι και 22/12/2011 την Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τρίτου τους παιδιού, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εκδήλωση βράβευσης, η στο email: triteknoiattikis@yahoo.gr, η στο φαξ: 2109570649, καθώς και την Κάρτα Τρίτεκνου του Συλλόγου μας.

Γ) Εκδήλωση Εφήβων ηλικίας 12-18 ετών. Ο Σύλλογος καλεί τις οικογένειες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να παρευρεθούν στην εκδήλωση, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του παιδιού τους και την ηλικία του, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας, μέχρι και 19/12/2011 στα γραφεία του Συλλόγου, η στο email: triteknoiattikis@yahoo.gr, η στο φαξ: 2109570649.

Δ) Εκδήλωση για παιδιά ηλικίας από 1 έτους μέχρι 12 ετών. Ο Σύλλογος καλεί τις οικογένειες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να παρευρεθούν στην εκδήλωση, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του παιδιού τους και την ηλικία του, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας, μέχρι και 19/12/2011 στα γραφεία του Συλλόγου, η στο email: triteknoiattikis@yahoo.gr, η στο φαξ: 2109570649

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας


Θεοκλήτη Μεσουρίδου Αικατερίνη Καντεράκη

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 55.000 ΕΥΡΩ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 55.000 ΕΥΡΩ

28/11/2011

Σύμφωνα με τον Ν 4025/2011 ΄΄Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης΄΄ στο άρθρο 21, παράγραφος 3, ορίζεται ότι:

Διακόπτεται από 1.11.2011 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 55.000 ευρώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕΣΩ ΟΓΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕΣΩ ΟΓΑ

28/11/2011

Σας κάνουμε γνωστό ότι με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α΄/2-3-2011) αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και καθορίστηκαν νέα μηνιαία ποσά και νέες προϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής τους, ως εξής:

1. Επίδομα τρίτου παιδιού.
Το επίδομα τρίτου παιδιού καθορίστηκε στα εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ το μήνα από 2-3-2011, και καταβάλλεται μέχρι και τη συμπλήρωση του έκτου (6ου ) έτους της ηλικίας του παιδιού αυτού.

2. Επίδομα τρίτεκνης οικογένειας.
Το επίδομα τρίτεκνης οικογένειας καθορίστηκε από 1.1.2011 και εφεξής στα σαράντα τέσσερα (44) ευρώ το μήνα για κάθε άγαμο παιδί κάτω των είκοσι τριών (23) ετών. Αν στο πρόσωπο του τρίτου παιδιού συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση και του επιδόματος τρίτου παιδιού, καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο, δηλαδή το επίδομα τρίτου παιδιού.

Β. Προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων
Για τη χορήγηση όλων των ανωτέρω παροχών, καθώς και της εφάπαξ παροχής των 2000 ευρώ, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα του, αν υπάρχουν, να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Δ. Δικαιολογητικά διαπίστωσης προϋποθέσεων.
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διαπίστωση της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής των δικαιούχων στην Ελλάδα, καθώς και ότι τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα καθορίσθηκαν και είναι τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή
β) Θεωρημένα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή
γ) Θεωρημένα αντίγραφα Ε1 φορολογίας εισοδήματος ή
δ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
ε) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον δικαιούχο ή το σύζυγό του κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή, ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή την ημερομηνία λήξης αυτού, εφ’ όσον έληξε ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στο σχολείο ή
η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο ΟΓΑ, από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.

Επιτρέπεται από τον δικαιούχο η προσκόμιση συνδυαστικά των ανωτέρω
δικαιολογητικών, προκειμένου να αποδείξει την μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα και ότι τα ανήλικα τέκνα του ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί να αποδείξει την δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα, με κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, λόγω του νεαρού της ηλικίας του θα μπορεί να υποβάλει, κυρίως για τα προ του γάμου έτη:
α) Έντυπο Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονιών του, των δέκα ετών εφόσον δήλωναν το τέκνο τους – δικαιούχο,
ή β) βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου φοιτούσε ο δικαιούχος,
ή γ) βεβαίωση του ΟΑΕΔ , αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Σε κάθε αίτηση για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων και μέχρι να σας αποσταλούν νέα έντυπα αιτήσεων, θα επισυνάπτονται οπωσδήποτε και τα δικαιολογητικά για την καταβολή των παροχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. ήτοι: φωτοαντίγραφο του αριθμού λογαριασμού ( IBAN) του δικαιούχου (εάν ο λογαριασμός είναι κοινός, θα πρέπει πρώτο όνομα να είναι το όνομα του δικαιούχου), εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ.

Παρακαλούμε να ενημερώνετε άμεσα τον ΟΓΑ όταν θα έχετε την πληροφορία ότι επιδοματούχος ή κάποιο επιδοτούμενο παιδί δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς και για το θάνατο επιδοματούχου ή επιδοτούμενου τέκνου αποστέλλοντας ληξιαρχική πράξη θανάτου στο Τμήμα ΣΤ2 Μητρώου και Πληρωμής Επιδομάτων του Κλάδου ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων.

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

OI TΡΙΤΕΚΝΟΙ ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ;;;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

25/11/2011


ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής προκειμένου να βοηθήσει τα άπορα μέλη του συμμετέχει στην Δωρεάν Διανομή Τροφίμων της Περιφέρειας Αττικής (Νομαρχία) που χρηματοδοτείται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Σύλλογος μας έγκαιρα ενημέρωσε τα μέλη του για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταθέτοντας την ειδική αίτηση στο Σύλλογο καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στις αρχές Ιουλίου 2011 η Περιφέρεια Αττικής ζήτησε από τον Σύλλογο να προσκομίσει ΟΛΑ τα δικαιολογητικά των αιτούντων για να ελεγχθούν. Στις 15 Νοεμβρίου 2011 η Περιφέρεια Αττικής μας επέστρεψε τα δικαιολογητικά μαζί με την Κατάσταση όσων είχαν εγκριθεί ότι δικαιούνται Δωρεάν Τρόφιμα.
Μέσα στις αιτήσεις που απορρίφθηκα, υπάρχουν και αιτήσεις που έχουν απορριφθεί επειδή το Εκκαθαριστικό της Εφορίας δεν ήταν επικυρωμένο.

Ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες και ενώ αναμένουμε τα τρόφιμα, η Διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας μας ενημέρωσε ότι το γραφείο που μας έχουν παραχωρήσει είναι αποκλειστικά μόνο για γραμματειακή υποστήριξη. Ο Σύλλογος αναζητεί να ενοικιάσει άλλον χώρο στον οποίο θα μπορεί να δέχεται τα τρόφιμα, αλλά και να έχει και άλλες δραστηριότητες.

Η ανακοίνωσή μας ήταν:

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

Ποιοι δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση από 21/3/2011 έως και 28/6/2011.

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα θεωρούνται τα άτομα που έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 12.000 €.

Τα εισοδηματικά όρια είναι:
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12000 + 30% ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ = 15600

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 19200

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 22800

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 27600

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 6000 ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ 4800 ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΟ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1) Αίτηση του Τρίτεκνου.
2) Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας 2010 Επικυρωμένο.
3) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας και των δύο γονιών Επικυρωμένα.
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης νέο που να έχει εκδοθεί πρόσφατα μέσα στο 2011.
5) Δήλωση ότι δεν παίρνει από άλλον φορέα δωρεάν τρόφιμα.
6)Βεβαίωση ότι παραμένουν ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, όσοι ΔΕΝ έχουν Ελληνική Υπηκοότητα, και η υπηκοότητα είναι από τις χώρες:

Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Εσθονία, Λετονία, Μάλτα, Σλοβενία, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Νορβηγία, Ελβετία, Λιχνενστάιν.

Όσοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών, ΔΕΝ δικαιούνται δωρεάν τρόφιμα.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

NA MEIΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Να μειωθούν τα επιτόκια για τρίτεκνους δανειολήπτες

Tη μείωση των επιτοκίων των δανείων που έχουν λάβει τρίτεκνες οικογένειες δημοσίων υπαλλήλων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ζητούν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών δεκατρεις Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβανομένου και του Βουλευτή της Β' Αθήνας, κ. Λάμπρου Μίχου.

Το κείμενο των Βουλευτών είναι το εξής:«Στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής για τη διάσωση της χώρας από τη χρεωκοπία οι οικογένειες των δημοσίων υπαλλήλων έχουν επιβαρυνθεί με μεγάλες περικοπές των εσόδων τους με αποτέλεσμα να αδυνατούν σήμερα να ανταπεξέλθουν σε βασικές υποχρεώσεις τους, όπως είναι η καταβολή των δόσεων των στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.&Δ.). Ενδεικτικά, αναφέρουμε περιπτώσεις όπου κατά τη σύναψη των δανείων η μηνιαία δόση αντιστοιχούσε στο 30% του μισθού τους και σήμερα έχει φτάσει να είναι το 60% αυτού!
Το Τ.Π.&Δ. στα πλαίσια της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος έχει πάρει πρόσφατα αποφάσεις για τη δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής ορισμένων κατηγοριών δανείων ή και σε ειδικές περιπτώσεις αναστολή καταβολής των δόσεων για ορισμένο διάστημα. Ωστόσο, σήμερα τα επιτόκια έχουν διαμορφωθεί πάνω από 5% για το σύνολο των δανείων του Τ.Π.&Δ. (για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες) χωρίς δυνατότητα αναδρομικής αναπροσαρμογής των επιτοκίων.
Δεδομένου, όμως, ότι οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες δημοσιοϋπαλληλικές οικογένειες στο πρόσφατο παρελθόν είχαν τη δυνατότητα να παίρνουν δάνεια πρώτης κατοικίας με επιτόκιο 4%, ζητάμε αυτό να ισχύσει και αναδρομικά για όλους τους ήδη τρίτεκνους δανειολήπτες που έχουν λάβει δάνεια με υψηλότερα επιτόκια (5,2%) ώστε να μειωθεί το επιτόκιο στο 4% για όλα τα παλαιότερα δάνεια.
Εκτιμάμε ότι αυτή η αναπροσαρμογή των επιτοκίων είναι ένα δίκαιο αίτημα που θα διευκολύνει ουσιαστικά τη δυνατότητα των οικογενειών αυτών να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις αποκαθιστώντας την ισότιμη μεταχείριση όλων των τριτέκνων και πολύτεκνων οικογενειών που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια από το Τ.Π.&Δ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Από το γραφείο του Αλέξη Μητρόπουλου

Σε πανικό βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι δημόσιοι υπάλληλοι, από τα συνεχή πλήγματα του νόμου 4024/2011 με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Eνιαίο Mισθολόγιο-Bαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
Οι ασάφειες, οι αντιφάσεις, αλλά και το ίδιο το περιεχόμενο του νόμου, έχουν οδηγήσει το δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο -και όχι μόνο- σε καθεστώς παράκρουσης. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά δυσμενές, με την ανεργία να καταμετράται στα τέλη του έτους σε ποσοστά που αγγίζουν το 20%, και το Υπουργείο να καλείται να εφαρμόσει τον «μόνιμο» πλέον αυτό θεσμό και κατά το επόμενο έτος σε περίπου 100.000 επιπλέον εργαζόμενους.
Κατ’ αρχήν, ο θεσμός (πλέον) της εφεδρείας απασχολεί μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και όσους εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι μεν πρώτοι τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, εφ’όσον μέχρι 31/12/2013 συμπληρώσουν το 55ο έτος και 35 χρόνια ασφάλισης, ενώ οι δεύτεροι εφ’όσον συμπληρώνουν τα 35 χρόνια και έχουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Έτσι, από τη διατύπωση και μόνο των επίμαχων άρθρων ξεκινούν τα προβλήματα:
Αρχικά, «οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση κατ’ ελάχιστον 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρέσουν μέχρι την 31.12.2013.».

Τι σημαίνει όμως πραγματική δημόσια υπηρεσία;
Σύμφωνα με το ν. 4024/2011, «Ως πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρείται η υπηρεσία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 155 του Υ.Κ., καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη, με εξαίρεση την προϋπηρεσία που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 1405/1983 (Α' 180) για τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. πριν την 1.1.1983.».
Συναντούμε λοιπόν το φαινόμενο οι δημόσιοι υπάλληλοι, που με κόπους και αγώνες είχαν κερδίσει την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή, να …τιμωρούνται μπαίνοντας στην εφεδρεία. Άραγε, ποιος δημόσιος υπάλληλος περίμενε ότι ο χρόνος που του αναγνωρίστηκε σαν προϋπηρεσία θα τον οδηγούσε μια μέρα στην απόλυση; Η εξαίρεση που θέτει ο νόμος για τους ασφαλισμένους προ του 1983, μάλλον είναι προσχηματική, αφού η κύρια μερίδα των δημοσίων υπαλλήλων είναι διορισμένη μετά την 1.1.1983. Για παράδειγμα, εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα για 8 έτη και έπειτα διορισμένος στο δημόσιο το 1984, που έχει αναγνωρισμένη την προϋπηρεσία του, μισθολογικά και βαθμολογικά, εισέρχεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας από την 27η Νοεμβρίου του 2011.
Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, από το καθεστώς εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων (π.χ. εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, νοσηλευτικό προσωπικό, υπάλληλοι ασφαλιστικών ταμείων κλπ.).

Τι μπορείτε να κάνετε από την στιγμή που ειδοποιηθείτε ότι εισέρχεστε σε καθεστώς εφεδρείας:
Σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο, οι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν έως 20 Νοεμβρίου 2011 αίτηση εξαίρεσης επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να τα υποβάλλουν άμεσα και πάντως πριν από 25 Νοεμβρίου 2011. Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου ή η διοίκηση του φορέα θα εξετάσει το αίτημα και τους λόγους εξαίρεσης.
Στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα. Το Υπουργείο με τελευταία του εγκύκλιο μάλλον «θόλωσε τα νερά». Παραμένει άγνωστο ποιοι ακριβώς φορείς εντάσσονται, αλλά και τι γίνεται με το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η πρώτη εγκύκλιος, αλλά και ο ν. 4024/2011, αναφέρουν ότι εντάσσονται στην εφεδρεία οι εργαζόμενοι σε φορείς που συγχωνεύονται και καταργούνται, όσοι θεωρηθούν ως πλεονάζον προσωπικό, αλλά και όσοι συμπληρώνουν 35 χρόνια ασφάλισης και τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έως 31/12/2013.

Τα ερωτήματα που γεννώνται είναι πολλά:
Τι συμβαίνει με όσους πρόκειται να λάβουν σύνταξη με πλασματικούς χρόνους ή και χωρίς αυτούς και με το ν.3863/2010 απαιτούνται περισσότερα από 35 έτη; (π.χ. 36, 37 και έως και 40 έτη με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου);
Το Υπουργείο θα τους συμπεριλάβει σε καθεστώς εφεδρείας;
Το κόστος της εξαγοράς των πλασματικών χρόνων είναι, σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα «τσουχτερό» (π.χ. για 4 έτη εξαγοράς το ποσό ανέρχεται στα 8.000 ευρώ). Θα υποχρεωθεί ο εργαζόμενος να τα καταβάλλει;

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο: Εργαζόμενος που συμπληρώνει 10.500 ένσημα εντός του 2011, συνταξιοδοτείται στο ΙΚΑ ΜΕ 10.800 και το 58ο έτος της ηλικίας του. Μπαίνει στην εφεδρεία; Ποιος θα καταβάλλει το κόστος του ενδεχόμενου πλασματικού χρόνου;

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο: Πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως ασφαλισμένοι προ του 1983, κατά την πρόσληψή τους σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. Υπουργείο Τύπου), δήλωσαν ως χρόνο προϋπηρεσίας τους «εικονικό» χρόνο ασφάλισης, διότι οι εργοδότες τους, κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο, δεν είχαν αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές. Ο χρόνος αυτός τώρα συνυπολογίζεται βαθμολογικά (άρα αποτελεί συντάξιμη κατά τον ν.4024/2011 υπηρεσία), παρόλο που για το χρόνο αυτό δεν υπάρχουν ασφαλιστικά στοιχεία. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια οι εργαζόμενοι αυτοί να εισέρχονται σε καθεστώς εφεδρείας, ενώ τους υπολείπονται πολλά χρόνια ακόμα, προκειμένου να δικαιούνται σύνταξης.
Τι σημαίνει πλήρη σύνταξη για το Υπουργείο;
Σας παραθέτουμε παράδειγμα από την αληθινή ζωή. Στην Διώρυγα του Ισθμού εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλοηγοί που είναι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ. Κάποιοι είναι μόλις 48 ετών και έχουν 22 χρόνια ασφάλισης (σημ.: στο ΝΑΤ συνταξιοδοτείται κάποιος με άθροισμα ετών και ηλικίας τον αριθμό 70). Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου δεν εισέρχονται σε καθεστώς εφεδρείας, εν τούτοις, η Διοίκηση (που διορίζεται από το δημόσιο) ερμηνεύει διαφορετικά την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου και βγάζει άνδρες υποχρεωτικά στα 48 τους στην σύνταξη! Άραγε, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, δεν είναι αυτοί που θα κατηγορηθούν έπειτα ότι, με επιλογή τους, βγήκαν στη σύνταξη από την ηλικία των 48 ετών;
Τα παραπάνω είναι λίγα μόλις παραδείγματα της προχειρότητας και της αδικίας ενός νομοθετήματος αμφίβολης συνταγματικότητας.

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

21/11/2011

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι όσοι χρειάζονται ρούχα και παπούτσια, μπορούν να έλθουν σήμερα Δευτέρα 21/11/2011 και ώρες 7 -9 μμ στα γραφεία του Συλλόγου μας, Σαπφούς 21, Καλλιθέα, για να πάρουν.
Τα γραφεία μας θα ανοίξουν και αύριο Τρίτη 6-8 μμ για διανομή ειδών ρουχισμού, καθώς και την Τετάρτη 6-8μμ πάλι για διανομή ρουχισμού.

Όσα ρούχα και παπούτσια δεν διανεμηθούν στα μέλη μας, την Πέμπτη θα δοθούν στις τρεις εκκλησίες της περιοχής μας για τους άστεγους, δηλαδή στην Ευαγγελίστρια Καλλιθέας, στους Άγιους Πάντες Καλλιθέας, καθώς και στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου Καλλιθέας.

ΤΟ ΔΣ

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΟ 2011

ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

20/11/2011

Α) Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής για ΠΕΜΠΤΗ συνεχή χρονιά βραβεύει τους πρωτοετείς τρίτεκνους φοιτητές.
Καλούνται οι Τρίτεκνοι Φοιτητές του Νομού Αττικής να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι και 19/12/2011 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση της Σχολής για την εγγραφή του Φοιτητή
2) Κάρτα Τρίτεκνου του Συλλόγου μας.

Για την ημερομηνία της Βράβευσης θα ενημερωθείτε από τον ιστότοπο του Συλλόγου μας.

Β) Επίσης ο Σύλλογος καλεί όλες τις νέες τρίτεκνες μητέρες μέσα στο Νομό Αττικής να προσκομίσουν μέχρι και 22/12/2011 την Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τρίτου τους παιδιού, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εκδήλωση βράβευσης.

Γ) Ενημερώνουμε τα νέα μας μέλη για τις περσινές εκδηλώσεις του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν και φέτος τον χειμώνα 2011- 2012.

ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο κατάμεστο από κόσμο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής. Η εκδήλωση άρχισε με ολιγόλεπτη ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου, κας Μεσουρίδου Θεοκλήτης, η οποία καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, αναφερόμενη στη συνέχεια στο έργο που μέχρι σήμερα έχει πετύχει ο Σύλλογος, καθώς και στο μελλοντικό του πρόγραμμα.

To τελετουργικό άρχισε από τον πατέρα Παύλο, του Ι.Ν. Αγ.Νικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιερό έργο του Συλλόγου Τριτέκνων, καθώς και στην έλλειψη αξιών, οραμάτων, ηθικής, κλπ. στην εποχή μας, προξενώντας μεγάλη εντύπωση με τον μεστό του λόγο.
Την εκδήλωση διάνθισαν με την ομορφιά και την λεβεντιά τους, η χορωδία της πέμπτης τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, το Χορευτικό Συγκρότημα της ΄΄Ομάδας Χορού και Λαογραφίας του Ιερού Ναού Αγίου Νείλου Καλλιπόλεως Πειραιά΄΄, καθώς και το Νεανικό Συγκρότημα του Γιώργου Ζαβρίδη, που απαρτίζεται από Φοιτητές, με την μουσική που έπαιξαν ενθουσιάστηκε το κοινό, τόσο των ενηλίκων, όσο των Εφήβων αλλά και των Φοιτητών.

Παράλληλα το πρόγραμμα για τα μικρά παιδιά με τους τέσσερις κλόουν άφησε εξαίρετες εντυπώσεις στα παιδιά αλλά και στους γονείς τους.

Ο Σύλλογος βράβευσε 38 Νέες Τρίτεκνες μητέρες, όσες δηλαδή είναι μέλη του Συλλόγου και γέννησαν το τρίτο τους παιδάκι μέσα στο 2010. Επίσης βραβεύθηκαν 45 νέοι Φοιτητές παιδιά τρίτεκνων οικογενειών που εισήχθησαν το 2010 στα ΑΕΙ καθώς και 32 Φοιτητές που εισήχθησαν στα ΤΕΙ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 600 παιδιά, τα οποία παρέλαβαν δώρα από τον Σύλλογο.

Μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων ήταν: ο κ. Αμανατίδης Νίκος Εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αθηνών, η κα Μαργαρίτη Βάσω Αναπληρώτρια Δήμαρχος Καλλιθέας, ο κ. Μπακαλούδης Στέργιος Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο κ. Ιγνατίου Φώτης Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνών, ο κ. Βαφειάδης Νίκος Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνών, ο κ. Γιάννης Ναυπλιώτης Πρόεδρος του ΘΕΟΦΙΛΟΥ μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο κ. Χαντζιάρας Απόστολος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθηνών, ο κ. Κώστας Πολυχρονίδης Αντιδήμαρχος Καλλιθέας, η κα Εξάρχου Αθηνά Δημοτική Σύμβουλος Καλλιθέας, η κα Λιγνού Μαρία Κοινοτική Σύμβουλος Καλλιθέας, ο κ. Μαρκόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Χρονάς Άγγελος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου Μεσσηνίας, η κα Τσιρίκου Διευθύντρια γραφείου Υπουργού Συγκοινωνιών, η κα Δαμουλιάνου Αντιγόνη Πρόεδρος των Κεφαλλονιτών Καλλιθέας, η κα Μετεκίδου Δέσποινα Γραμματέας της ΕΝΕΟΝ Καλλιθέας, ο κ. Χρονάς Γιώργος Πρόεδρος των Βλαχοπουλιτών Μεσσηνίας Αθηνών, ο κ. Παναγιωτακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Αττικής, ο κ. Κακανάτσας Νίκος Δημοτικός Σύμβουλος Χολαργού, η κα Μαρκοπούλου Μαίρη Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο κ. Παπαγγέλου Τάσος Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου, και αρκετοί άλλοι.

Ο Σύλλογος Γονέων με Τρία Παιδιά Νομού Αττικής, έχει την έδρα του στην Καλλιθέα, αλλά παράλληλα διατηρεί ακόμη 15 γραφεία, σε 15 διαφορετικούς δήμους της Αττικής. Τον Σύλλογο θα βρείτε στο
τηλ 6932 737727, 6932 724181, καθώς και στο
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


Eνημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου ότι ανοίχτηκε λογαριασμός στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στον οποίο τα μέλη θα μπορούν να καταθέτουν τα χρήματα της ανανέωσης συνδρομής στον Σύλλογο. Ο αριθμός λογαριασμού είναι
00088443307-2
Όσοι καταθέτουν χρήματα στον λογαριασμό, χρειάζεται να μας αποστέλλουν την απόδειξη της κατάθεσης στο φαξ 210 9570649 γράφοντας επάνω το όνομα του μέλους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Μην παραλάβετε τις κάρτες Φακελώματος

ΙΝΚΑ: Μην παραλάβετε τις κάρτες Φακελώματος

Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:
"καλεί τους πολίτες να MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις
διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ότι δεν θα δεχτεί τον Μεγάλο Αδελφό, δεν έχει να διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την αξιοπρέπεια του πολίτη - καταναλωτή και καταδικάζει απερίφραστα τα προτεινόμενα μέτρα.


Καλεί όλες οργανώσεις πολιτών, τους συνδικαλιστικούς και τους επιστημονικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόμματα για να μην περάσει το φακέλωμα.
Το ΙΝΚΑ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο, αλλά καλεί από τώρα τους πολίτες σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, για να μην παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.


ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧΙΑ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ.


ΥΓ: Το Διαδίκτυο είναι χρήσιμο αλλού και όχι για φακέλωμα.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ 11/11/2011 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 - 2012

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 - 2012
ΜΕΧΡΙ 11/11/2011

Πρόσκληση υποβολής αίτησης εγγραφής σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις επιτυχόντων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια)

Ύστερα από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή, κατ΄ εξαίρεση και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, οι επιτυχόντες με τις ειδικές περιπτώσεις, οι οποίοι τελικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, κατόπιν της αίτησης εγγραφής τους, διαγράφονται από τα Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, και εισάγονται με τη γενική σειρά στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία συγκεντρώνουν σύνολο μορίων ίσο ή μεγαλύτερο με αυτό του τελευταίου εισαχθέντα στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Επίσης, οι διαγραφόμενοι διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.
Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι καλούνται μέχρι τις 11/11/2011 να προσέλθουν στις γραμματείες των Τμημάτων, όπου εισήχθησαν ως ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), παρότι δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αυτής της ειδικής περίπτωσης, για να καταθέσουν αίτηση εγγραφής -αν δεν έχουν ήδη υποβάλει- προκειμένου οι Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής να προβούν στη διαγραφή τους, ώστε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην εισαγωγή τους σε επόμενη Σχολή ή Τμήμα με τη γενική σειρά σύμφωνα με το μηχανογραφικό τους.
Είναι ευνόητο ότι τα παραπάνω ισχύουν και για όσους υποψηφίους έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας, οι οποίοι για να επωφεληθούν αυτής της ρύθμισης, πρέπει και αυτοί οπωσδήποτε να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας, να διαγραφούν και μόνο κατόπιν της απόφασης διαγραφής θα κριθούν για τις επόμενες προτιμήσεις τους.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

15/11/2011

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής για ΠΕΜΠΤΗ συνεχή χρονιά συμμετέχει στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και διανέμει τρόφιμα στους άπορους τρίτεκνους του Νομού Αττικής.

Τα τρόφιμα είναι μακαρόνια , ρύζι και γραβιέρα Κρήτης.

Σήμερα μας δόθηκε από την Περιφέρεια η εγκεκριμένη κατάσταση των δικαιούχων. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Σύλλογο μέχρι και 28/6/2011.

Τα τρόφιμα θα δοθούν στους δικαιούχους από το γραφείο μας μέσα στον Δεκέμβριο 2011

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ΄ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

«Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης από τον ΟΓΑ των
παροχών στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες μετά την ισχύ
των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ν. 3918/2011».

Επίδομα τρίτεκνης οικογένειας.
Το επίδομα τρίτεκνης οικογένειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 καθορίστηκε από 1.1.2011 και εφεξής στα σαράντα τέσσερα (44) ευρώ το μήνα για κάθε άγαμο παιδί κάτω των είκοσι τριών (23) ετών. Αν στο πρόσωπο του τρίτου παιδιού συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση και του επιδόματος τρίτου παιδιού, καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο, δηλαδή το επίδομα τρίτου παιδιού.
Δηλαδή, δικαιούχος του εν λόγω επιδόματος για ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά που, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ελάμβανε 102,85 ευρώ το μήνα ή 205,70 ευρώ το δίμηνο, από 2-3-2011 και εφεξής λαμβάνει 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί ήτοι 88,00 ευρώ το δίμηνο για ένα επιδοτούμενο παιδί ή 176,00 ευρώ για δύο επιδοτούμενα παιδιά.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΟ 2011

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

15/11/2011

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής για ΠΕΜΠΤΗ συνεχή χρονιά βραβεύει τους πρωτοετείς τρίτεκνους φοιτητές.
Καλούνται οι Τρίτεκνοι Φοιτητές του Νομού Αττικής να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι και 19/12/2011 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση της Σχολής για την εγγραφή του Φοιτητή
2) Κάρτα Τρίτεκνου του Συλλόγου μας.

Για την ημερομηνία της Βράβευσης θα ενημερωθείτε από τον ιστότοπο του Συλλόγου μας.

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΤΕΤΕΘΗ Η ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

14/11/2011

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους μέλη μας ότι κατετέθη η Αγωγή για τις Μη Γενόμενες Μετεγγραφές Τριτέκνων.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

8/11/2011

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Ύστερα από ενέργειες του Συλλόγου μας, και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ΙΣΧΥΕΙ η έκπτωση 50% στην οικονομική θέση για τις ακτοπλοϊκές γραμμές:

MINOAN LINES
BLUE STAR FERRIES