Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Πασχαλινές Διακοπές Τριτέκνων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ(ΝΟΜΟΥ)ΑΤΤΙΚΗΣ


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, Πατησίων4 & Πανεπιστημίου, Αθήνα.
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726

email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/
 
Αγαπητοί Τρίτεκνοι,
Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Συλλόγου μας έκλεισαν για Διακοπές Πάσχα.
Για την εξυπηρέτηση σας θα είναι ανοικτό την Μεγάλη Τρίτη 30/4/2013 το γραφείο της Ομόνοιας.
Τα γραφεία μας θα επαναλειτουργήσουν από Δευτέρα 13 / 5 / 2013.
 
Σας ευχόμαστε τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, το Φως της Αναστάσεως ας φωτίσει τις ψυχές όλων.
Καλή Ανάσταση
 

Πληρώνονται τα τριτεκνικά επιδόματα στις 30.4.2013 στους Τρίτεκνους που δεν είχαν πληρωθεί για πρώτη φορά


Πληρώνονται τα τριτεκνικά επιδόματα στις 30.4.2013 στους Τρίτεκνους που δεν είχαν πληρωθεί για πρώτη φορά

 

Την Τρίτη 30 Απριλίου 2013 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή οικογενειακών επιδομάτων (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ) σε τρίτεκνες  οικογένειες.

 

Η πληρωμή αυτή αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν την κατάργηση των επιδομάτων και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Το ποσό που θα καταβληθεί άπαξ αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την κατάργηση του επιδόματος (1-11-2012 ή 1-1-2013, ανάλογα με το επίδομα).

 

Επίσης, η πληρωμή αυτή, αφορά και πρόσωπα που ήταν δικαιούχοι επιδόματος και τους οφείλεται κάποιο ποσό από τον ΟΓΑ (π.χ. μετά από άρση αναστολής καταβολής του επιδόματος ή λόγω σπουδών τέκνων κλπ).

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Προσφέρουμε στους Τρίτεκνους Αττικής

 


      Αγαπώ = Προσφέρω

      Σκοπός μας είναι να χαρίζουμε σε όποιον έχει ανάγκη ότι         εμείς δεν χρειαζόμαστε.

    Όποιος επιθυμεί μπορεί να προσφέρει στα γραφεία μας, ότι       δεν χρειάζεται. Σίγουρα θα υπάρξουν άλλοι Τρίτεκνοι που θα τα χρειαστούν.

   Αυτό το Πάσχα ας χαρίσουμε χαρά σε όσους την έχουν   ανάγκη.


 

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση που θα ορίζει τον φορέα καταβολής του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων των 500 ευρώΕιδικό Επίδομα Τριτέκνων

Νόμος 4141/ 5.4.2013/ άρθρο 40

 
Ο ν.4141/2013 για το Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων όπως άλλαξε με την 3η διόρθωση του νόμου!

Τρίτεκνη οικογένεια με ένα ή με δύο μόνο προστατευόμενα τέκνα, δεν δικαιούνται το επίδομα!

Δηλαδή με την ενηλικίωση ή τη συμπλήρωση του 24ου έτους των μεγαλυτέρων τέκνων τα εναπομένοντα δύο ή ένα τέκνα παύουν να είναι τέκνα τρίτεκνης  οικογένειας.

 
Σε αναμονή της υπουργικής απόφασης που θα εκδοθεί σε ένα μήνα και θα ορίζει τον φορέα χορήγησης του επιδόματος!

 Άρθρο 40
Ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων

1. Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες.

2. Ως εξαρτώμενα νοούνται τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

 
Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε θάνατος και των δύο γονέων.

 
3. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Το επίδομα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, καθώς και τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.

 
4. Το επίδομα της παραγράφου 1 χορηγείται κατόπιν αίτησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Για τη διακοπή του επιδόματος, λόγω συμπλήρωσης των οριζομένων την παράγραφο 2, κατά περίπτωση, ορίων,  ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή δικαιούχοι είναι όλα τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν γεννηθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το δικαίωμα αναγνωρίζεται αναδρομικά: α) από 1.1.2013 για τέκνα γεννημένα μέχρι 31.12.2012 και β) από την 1η του επόμενου μήνα της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του 2013.

 
5. Το επίδομα χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, φορολογούνται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα:

 α) Έλληνες πολίτες,

 β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

 γ) πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό  Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες,

ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α΄201), όπως τροποποιήθηκε  από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄125),

 στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης  του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α΄176),

 ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,

 η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

 6. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της 10ετούς κατοικίας ή διαμονής στην Ελλάδα, η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος και ο φορέας καταβολής του. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.