Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ευχές για Καλή Χρονιά για τους Τρίτεκνους Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676 – Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,

email:  titsa_mesouridou@yahoo.gr, email: triteknoiattikis@yahoo.gr,
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/

 Ευχές για Καλή Χρονιά για τους Τρίτεκνους Αττικής

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας

Και ολοι οι Εθελοντές που βοηθούν στις δραστηριότητες του Συλλόγου μας

 
Σας εύχονται

Καλή Χρονιά, Με υγεία και οικογενειακή ευτυχία ο καινούριος χρόνος 2015

 
Χρόνια Πολλά

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Προστατευόμενοι του ν. 2643/1998. Διορισμός στο δημόσιο – 156 θέσεις για Τρίτεκνους Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676 – Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email:  titsa_mesouridou@yahoo.gr, email: triteknoiattikis@yahoo.gr,
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/
 
 
Προστατευόμενοι του ν. 2643/1998. Διορισμός στο δημόσιο – 156 θέσεις για Τρίτεκνους Αττικής

Αριθμ. 47852/2416 – ΦΕΚ B 3408

Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

I. Καθορίζουμε τον τύπο του ειδικού εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 και υποβάλλουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ,
οι οποίες προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία
 του ΟΑΕΔ.
Ο τύπος της έντυπης αίτησης –
 υπεύθυνης δήλωσης περιέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Απόφαση Παράρτημα Β ́, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
Την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι πληρούν σωρευτικά τα εξής:
− Υπάγονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2643/1998 όπως
 έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω,
 ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη
 οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον,
 που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή
 σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την
 έννοια του ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α ́) και τα τέκνα τους.
Επίσης προστατεύονται: αα) τα μέλη των αντάρτικων
 ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α ́) και ββ) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών
 γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες
της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε
 ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους.
Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν
 στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.
ε. Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία
 τέκνα.
− Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
 Ο.Α.Ε.Δ.
− Δεν λαμβάνουν σύνταξη ή, στην περίπτωση που
 λαμβάνουν σύνταξη, το ποσό της σύνταξης από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν υπερβαίνει αθροιστικά το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. Ειδικά για τους παραπληγικούς − τετραπληγικούς, ημιπληγικούς, κωφούς και τυφλούς κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 958/1979, στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το ποσό της σύνταξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. Το ΕΚΑΣ και τα προνοιακά επιδόματα δεν θεωρούνται σύνταξη.
− Δεν ανήκουν στις κατηγορίες των ατόμων που αποκλείονται από την προστασία του ν. 2643/1998, όπως
 αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998.
− Έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις
 θέσεις της προτίμησής τους, από την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα. Το ΦΕΚ της αντίστοιχης προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή του δημόσιου φορέα αναγράφεται παραπλεύρως της θέσης.
Για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων υπαγωγής
 στην προστασία του ν. 2643/1998, τα αποδεικτικά αναφέρονται στις ενότητες ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσης Απόφασης. Για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων, τα αποδεικτικά αναφέρονται στα, αντίστοιχα προς κάθε θέση, Φ.Ε.Κ. προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.
Η αίτηση − υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη
 στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.
Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή της
 αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.
Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους
 προστατευόμενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός
της προθεσμίας αυτής.

Έκπτωση 25% στα εισιτήρια Τριτέκνων στο ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676 – Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email:  titsa_mesouridou@yahoo.gr, email: triteknoiattikis@yahoo.gr,
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/

Έκπτωση 25% στα εισιτήρια Τριτέκνων στο ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (πορτοκαλί λεωφορεία) ενέκρινε το αίτημα του Συλλόγου μας, για ΜΕΙΩΜΕΝΟ εισιτήριο, με την ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ του Συλλόγου μας, θεωρημένη για το 2015.

Ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ που τα τρία τελευταία χρόνια είναι αρωγός στις προσπάθειες μας.

Γραμμή : Αθήνα – Θεσσαλονίκη (έκπτωση 50%)

Γραμμή : Πειραιάς – Θεσσαλονίκη (έκπτωση 50%)

Γραμμή : Αεροδρόμιο – Αθήνα (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Αθήνα – Ωρωπός – Δήλεσι (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Αθήνα – Κάλαμος (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Αθήνα – Βίλλια (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Αθήνα – Μέγαρα (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Αθήνα – Ραφήνα (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Αθήνα Σούνιο (παραλιακώς) (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Αθήνα – Σούνιο (μεσογειακώς) (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Μέγαρα – Βίλλια – Ερυθρές (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Μέγαρα – Ν. Πέραμος (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Ωρωπού – Αγ. Αποστόλων (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Ραφήνας – Ν. Μάκρης – Μαραθώνα (έκπτωση 25%)

Γραμμή: Μαρκόπουλο – Λαύριο – Σούνιο (έκπτωση 25%)

Γραμμή : Αεροδρόμιο – Ραφήνα (έκπτωση 25%)

Μετεγγραφές Τριτέκνων και η Εγκύκλιος με το 10%


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676 – Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email:  titsa_mesouridou@yahoo.gr, email: triteknoiattikis@yahoo.gr,
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/

 
Μετεγγραφές Τριτέκνων και η Εγκύκλιος με το 10%

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4316/14
3. Στο τέλος του άρθρου 39 του ν. 4301/2014 (Α ́223) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η μεταφορά θέσης επιτρέπεται, εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, σε αντίστοιχο Τμήμα η Σχολή του ιδίου ΑΕΙ που εδρεύει σε διαφορετικές πόλεις της ίδιας Περιφέρειας, για τους φοιτητές που, μετά από την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες μεταφοράς θέσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 
Εγκύκλιος για την εισαγωγή στα ΑΕΙ με το 10% των θέσεων εισακτέων για το ακαδ. έτος 2015-2016
Για όσους συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ’Β’ ή ΕΠΑΛ Α’ τα έτη 2013 ή/και 2014
δίνεται το 2015 το δικαίωμα συμμετοχής για το 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος,  Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης σε ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.
Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τα συγκεκριμένα ποσοστά θέσεων χωρίς νέα εξέταση και με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

BΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Ωράρια λειτουργίας γραφείων Συλλόγου Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676 – Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email:  titsa_mesouridou@yahoo.gr, email: triteknoiattikis@yahoo.gr,
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/

Ωράρια λειτουργίας γραφείων Συλλόγου Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής

 Την Τρίτη 30/12/2014,  11πμ – 12μ,  θα λειτουργήσει εκτάκτως το Γραφείο Ομονοίας, στην οδό Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα, προκειμένου να εξυπηρετήσει οσους τρίτεκνους επιθυμούν να ταξιδέψουν, για θεωρήσεις καρτών.

Παράλληλα θα γίνονται και εγγραφές νέων μελών.

Όλα τα γραφεία του Συλλόγου μας θα επαναλειτουργήσουν κανονικά από Δευτέρα 5/1/2015.


Και νέο χτύπημα του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου ΕΝΑΝΤΙΟΝ των πολυμελών οικογενειών (Τρίτεκνοι Αττικής)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676 – Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ
210 9524869,  6949 592286, 6932 737 726, 6932 737 727
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr, fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.g
r


Και νέο χτύπημα του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου ΕΝΑΝΤΙΟΝ των πολυμελών οικογενειών (Τρίτεκνοι Αττικής)

Και νέο χτύπημα  από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και έχουν αποκλειστεί 11 (έντεκα) αιτήσεις Τριτέκνων, διότι το πρώτο παιδί της οικογένειας είναι μεγαλύτερο της ηλικίας των 25 ετών.

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ για την τακτική που ακολουθούν οι Σχολές του Μετσοβείου Πολυτεχνείου Αθηνών, και θα παρέμβει άμεσα στους αρμόδιους με όλα τα μέσα που διαθέτει.


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 115 καθηγητές των σχολών αυτών υποστηρίζοντας ότι προσκρούουν στο Σύνταγμα τόσο οι αποφάσεις του υπουργού Παιδείας όσο και οι σχετικοί νόμοι που προβλέπουν τη διαδικασία μετεγγραφής των φοιτητών.

 ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Απόφαση - σταθμός από ΣτΕ: «Παγώνουν» οι μετεγγραφές σε Μετσόβιο και Αριστοτέλειο

«Παγώνουν» προσωρινά οι μετεγγραφές στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Σωτήρης Ρίζος.

Στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είχαν ζητήσει Μεταφορά θέσης για το ακαδημαικό έτος 2014-2015:

Πολύτεκνοι – 15 αιτήσεις

Τρίτεκνοι – 33 αιτήσεις

Με αδελφό φοιτητή – 29 αιτήσεις

Ορφανοί – 9 αιτήσεις

Φοιτητές σύμφωνα με παράγραφο 1γγ – 3 αιτήσεις

Πολύδυμα τέκνα – 3 αιτήσεις

Με οικονομικά κριτήρια – 15 αιτήσεις

Σύνολον 107 αιτήσεις Μετεγγραφής.


ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
http://triteknoinomouattikis.blogspot.gr/2014/12/blog-post_27.html
 
 

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Οι Τρίτεκνοι Αττικής Βραβεύουν τα παιδιά τους


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676 – Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ
210 9524869,  6949 592286, 6932 737 726, 6932 737 727
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr, fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.g
r

 
Οι Τρίτεκνοι Αττικής Βραβεύουν τα παιδιά τους

1)  Εκδήλωση Εφήβων
Όλοι οι Τρίτεκνοι Έφηβοι (12- 18 ετών) συμμετέχουν στην εκδήλωση Εφήβων, με μουσικό πρόγραμμα και δώρα.

Δηλώσεις συμμετοχής  μέχρι και 20/1/2015 στο email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
η στο φαξ 2109570649
Αποστέλλετε το όνομα παιδιού, τα ονόματα και των δύο γονιών, καθώς και αριθμό κινητού άμεσης επικοινωνίας.

2)  Βράβευση Αριστούχων Γ΄Γυμνασίου
Όλοι οι Τρίτεκνοι με βαθμό απολυτηρίου Γ΄Γυμνασίου 17 και άνω, συμμετέχουν στην Βράβευση.
Δηλώσεις συμμετοχής  μέχρι και 20/1/2015 στο email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
η στο φαξ 2109570649
Αποστέλλετε το όνομα παιδιού, τα ονόματα και των δύο γονιών, καθώς και αριθμό κινητού άμεσης επικοινωνίας.

3)  Βράβευση Αριστούχων Γ΄Λυκείου
Όλοι οι Τρίτεκνοι με βαθμό απολυτηρίου Γ΄Λυκείου 17 και άνω, συμμετέχουν στην Βράβευση.
Δηλώσεις συμμετοχής  μέχρι και 20/1/2015 στο email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
η στο φαξ 2109570649
Αποστέλλετε το όνομα παιδιού, τα ονόματα και των δύο γονιών, καθώς και αριθμό κινητού άμεσης επικοινωνίας.

4)  Βράβευση Πτυχιούχων Τριτέκνων Αττικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Όλοι οι Τρίτεκνοι Πτυχιούχοι, που απέκτησαν Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα στο 2014, συμμετέχουν στην Βράβευση.
Δηλώσεις συμμετοχής  μέχρι και 20/1/2015 στο email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
η στο φαξ 2109570649
Αποστέλλετε το όνομα παιδιού, τα ονόματα και των δύο γονιών, καθώς και αριθμό κινητού άμεσης επικοινωνίας.