Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Προσλήψεις στο Δημόσιο – Ψηφίζεται το Ενιαίο Σύστημα στις 25 Νοεμβρίου από την ολομέλεια της Βουλής - παρέμεινε το ίδιο ποσοστό στις προσλήψεις στους Τρίτεκνους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Προσλήψεις στο Δημόσιο – Ψηφίζεται το Ενιαίο Σύστημα στις 25 Νοεμβρίου από την ολομέλεια της Βουλής - παρέμεινε το ίδιο ποσοστό στις προσλήψεις στους Τρίτεκνους

 
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Άρθρο 25

Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών

στο σύστημα προσλήψεων του ν.2190/1994

Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις πέντε ομάδες:

α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων - δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών - δέκα τοις εκατό ( 10%),

γ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών

του ν. 2790/2000 - δύο τοις εκατό (2%),

δ) ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)  - δέκα τοις εκατό (10%),

ε) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω - πέντε τοις εκατό (5%)

Δεν επήλθε κάποια αλλαγή στους Τρίτεκνους – παρέμεινε το ίδιο ποσοστό στις προσλήψεις.

Άρθρο 31
Άδεια ασθένειας τέκνων

Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.
Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
 
Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 34
Μετάταξη προστατευόμενων από τον ν. 2643/1998 υπαλλήλων

Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας εκπαιδευτικών- εμπειροτεχνιτών του Ο.Α.Ε.Δ. που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και μετατάχθηκαν σε θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, μετατάσσονται με απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης σε συνιστώμενες με την ως άνω απόφαση θέσεις της κατηγορίας και
ειδικότητας που κατείχαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου