Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα εγκύκλιος για τις μετεγγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.
Αρ.Πρωτ. Φ.5/ 121055α / Β3

Για το Ακαδημαικό έτος 2010-2011 οι αιτήσεις υποβάλλονται απο 4/10/2010 έως και 20/10/2010.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
μέλη πολυμελών οικογενειών, (τρίτεκνοι),
http://metegrafes.minedu.gov.gr
http://www.minedu.gov.gr

Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας (παρ.1 εδ.α άρθρου 1 ν. 3282/2004).

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι φοιτητές ή σπουδαστές που ζητούν τη μετεγγραφή τους υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή του,
β) βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης,
γ) ατομικό δελτίο επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις,
δ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται σε εξάμηνο μεταγενέστερο του πρώτου,
ε) έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας, από το οποίο προκύπτει ο τόπος κατοικίας του αιτούντος ή του προσώπου σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής,
στ) βεβαίωση του τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής, εφόσον στοιχειοθετείται δικαίωμα μετεγγραφής σε σχέση με τον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. και
ζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, στην οποία βεβαιώνεται ο τόπος κατοικίας του αιτούντος ή του προσώπου σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής και γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Ληξιαρχική πράξη γέννησης των ιδίων και των αδελφών τους και πιστοποιητικό του Συλλόγου Τριτέκνων. Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη, υποβάλλεται έγγραφο αποδεικτικό της ηλικίας τους από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών για τις γυναίκες.

Φοιτητής ή σπουδαστής τρίτεκνης οικογένειας δύναται να υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής μετά τη λήξη της προθεσμίας(4-20/10/2010) απευθείας στο Τμήμα υποδοχής στην περίπτωση που το τρίτο τέκνο της οικογένειας γεννηθεί μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται στο α΄εξάμηνο σπουδών (αριθ. 387/2008 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).

Ως Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.
Ο αριθμός των αιτουμένων μετεγγραφή φοιτητών και σπουδαστών στα τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. των ανωτέρω ομάδων κατανέμεται στα αντίστοιχα Τμήματα κάθε ομάδας κατ’ αναλογία προς τον αριθμό εισακτέων των Τμημάτων αυτών. Ακολούθως, η μετεγγραφή των φοιτητών και σπουδαστών πραγματοποιείται στα Τμήματα αυτά με κριτήριο τον συνολικό αριθμό των μορίων που συγκέντρωσε κάθε ενδιαφερόμενος στις πανελλαδικές εξετάσεις σε σχέση με τη βάση εισαγωγής κάθε αντίστοιχου Τμήματος. Διευκρινίζεται ότι η κατανομή αυτή ισχύει μόνο για τις αναφερόμενες στο κεφάλαιο Α κατηγορίες. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι οι σπουδαστές στο Τ.Ε.Ι Χαλκίδας, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής στο Νομό Αττικής και αντίστροφα οι σπουδαστές στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά ή Αθήνας δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

Σημειώνεται ότι οι υποβάλλοντες ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής θα μπορούν να εγγράφονται στο Τμήμα υποδοχής από την τελευταία ενημέρωση τους μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου, οπότε και πραγματοποιείται η μετεγγραφή υπό την διαλυτική αίρεση της έγκρισης της από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής και τον έλεγχο νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.

Οι διατάξεις περί μετεγγραφών, όπως τροποποιήθηκαν, εφαρμόζονται μόνο για όσους εισάγονται στα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της χώρας με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και σπουδαστών που εισάγονται ως υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία όσων προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης καθώς και οι περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων και των αποφοίτων Τ.Ε.Ε. που εισήχθησαν σε Τ.Ε.Ι. (παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004-Ά 208, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3404/2005-Ά 260, την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν 3794/2009-Ά 156 και την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν3879/2010(Α163).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου