Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 1400€


ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 1400€


Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης για ανέργους – 2η Ευκαιρία

H "2η Ευκαιρία" είναι ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, 280 ωρών επιδοτούμενων με 5€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών - Δομικών Υλικών.

Προϋπόθεση Συμμετοχής: Να είσαι απολυμένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:

Λιανικό Εμπόριο,

Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων

 Κατασκευές Δομικών Υλικών

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα

1.Αίτηση,

2.Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3.Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας

4.Βεβαίωση τελευταίου εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους

5.Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα

6.Πρόσφατη φωτογραφία

Η ΕΕΔΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 529/113/Α2-31/1/2012 και 527/112/Α2-31/1/2012 αποφάσεις ένταξης του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ, Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44 Αθήνα, τηλ. 210 21 12 000.

Περίοδος υποβολής από 15/10/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου