Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Νίκος Φίλης: Δεν προβλέπεται μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Νίκος Φίλης: Δεν προβλέπεται μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το υποβληθέν αίτημα για μονιμοποίηση των υπηρετούντων στη Δημόσια Εκπαίδευση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών) δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί, διότι δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Αυτό τονίζει ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης  σε γραπτή απάντηση,  ύστερα από σχετική ερώτηση.
Στη γραπτή απάντηση ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, παραθέτει   το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των διορισμών ενώ σημειώνει ότι υπό το πρίσμα της αρ.527/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., το ΥΠ.ΠΕ.Θ. δε δύνανται να διορίσει, ως μονίμους, εκπαιδευτικούς από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%), αλλά ούτε και από τους πίνακες αναπληρωτών με 24μηνη ή με 30μηνη προϋπηρεσία των παρ.8 & 9 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010.
Για το λόγο αυτό, με την αρ.130262/Ε1/18-2-2015 (ΦΕΚ 1765 Β΄,ΑΔΑ:Ω892465ΦΘ3-1ΘΓ) Υ.Α. παρατάθηκε η ως άνω μεταβατική περίοδος του άρθρου 9 παρ.1 του ν.3848/2010, έως και το σχολικό έτος 2015-2016, κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008, και μόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου