Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Αιτήσεις για μετεγγραφές Φοιτητών: 12/10 – 19/10/2016 - Μοριοδότηση


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Αιτήσεις για μετεγγραφές Φοιτητών: 12/10 – 19/10/2016 - Μοριοδότηση

 
Μοριοδότηση των αιτήσεων- Mετεγγραφών πρωτοετών Φοιτητών

Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματο-

ποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων

που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου - εφόσον

διαθέτει ίδιο εισόδημα - και των μελών της οικογένειάς

του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαί-

νουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων

(3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου - εφόσον

διαθέτει ίδιο εισόδημα - και των μελών της οικογένειάς

του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερ-

βαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων

(3.001 έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4).

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου - εφόσον

διαθέτει ίδιο εισόδημα - και των μελών της οικογένειάς

του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαί-

νουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων

(6.001 έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3). Κατά κεφα-

λήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000)

ευρώ δεν μοριοδοτείται.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η έντα-

ξη του αιτούντος σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών

πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουρ-

γικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής

αιτήσεων με τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημο-

σίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία

σύμφωνα με το άρθρ. 60 του Ν. 4415/2016.

Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα

ανωτέρω για το εισόδημα του προηγούμενου φορολο-

γικού έτους, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του τον

ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τόσο του ιδίου όσο και τους ΑΦΜ

των γονέων του. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί

φορολογική δήλωση που να αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που

δηλώθηκαν, ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω

εισοδηματικού κριτηρίου.

Η μοριοδότηση των α΄ έως και γ΄ γίνεται πάντα διαζευ-

κτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο

μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εφόσον

υφίσταται και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των μελών

της οικογένειάς του, όπως ορίζεται ανωτέρω, το οποίο

προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του προηγούμε-

νου φορολογικού έτους. Η φορολογική δήλωση και κάθε

τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την

οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο

γονείς (Μόρια 3).

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας

(Μόρια 2).

στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας

(Μόριο 1).

ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του

προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη

κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,

που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκ-

κλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδα-

γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), κα-

θώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας

των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατη-

γορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο

σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1).

Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους

του ενός αδελφούς/ες με την ιδιότητα του φοιτητή λαμ-

βάνει ένα (1) μόριο συνολικά, ομοίως στην περίπτωση

που συμπίπτει η ιδιότητα του αδελφού/αδελφής φοιτη-

τή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και του πολύδυμου

αδελφού στο ίδιο πρόσωπο, ο αιτών λαμβάνει ένα (1)

μόριο για τα κριτήρια αυτά.

Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας

των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου

σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγ-

γραφή έχει ο τόπος, που δεν είναι η πόλη της Αθήνας ή

της Θεσσαλονίκης.

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο

που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από

το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν

παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της αριθμ. Φ.

151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφα-

σης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Μόριο 1). Ο αιτών

λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο, ανεξαρ-

τήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται

στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.

θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα

ή τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδό-

τηση λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.

των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Ειδικά

για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων που

ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που

μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν

εισόδημα (5 μόρια και άνω), η επιτροπή ενστάσεων μπο-

ρεί, μετά την κύρωση του πίνακα δικαιούμενων μετεγ-

γραφή και εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν

σχετική αίτηση θεραπείας, να λαμβάνει απόφαση για

τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής.

Στις περιπτώσεις αιτούντων που δεν πληρούν τουλά-

χιστον ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επα-

ληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,

μετεγγραφή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελή-

φθησαν από αιτούντες που πληρούν ένα ή περισσότερα

από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου