Μείνετε συντονισμένοι με το σύλλογο Τριτέκνων Αττικής μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook: Πατήστε ΕΔΩ καθώς και από αυτό το ΠΡΟΦΙΛ

2006 – 2022: 16 χρόνια προσφοράς στους ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ και στην Οικογένεια

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Τι ισχύει για την αγορά αυτοκινήτου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006

Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα

τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr   

email: triteknoiattikis@yahoo.gr

fax: 2109570649  

http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Τι ισχύει για την αγορά αυτοκινήτου

 

Δικαιούχα Πρόσωπα απαλλαγής: Γονείς με τρία (3) ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα (το ΠΡΩΤΟ παιδί μέχρι 25 ετών) απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου, εφόσον είναι:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

β) Ομογενείς αλλοδαποί με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

 γ) Πολίτες Κ-Μ της ΕΕ που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

δ) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. 

«Προστατευόμενα τέκνα»

Για την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης ως «προστατευόμενα τέκνα» νοούνται τα τέκνα που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Η φοίτηση στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

β) Εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται.

γ) Εμπίπτουν σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α') που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Η αναπηρία των τέκνων για τη χορήγηση της απαλλαγής αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του EΦΚΑ, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.

Όροι – Προϋποθέσεις για την χορήγησης της απαλλαγής

1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Αίτηση - δήλωση στην οποία αναγράφονται: - Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους. - Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. - Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και των δύο γονέων.

ββ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.

γγ) Βεβαίωση από τον Σύλλογο Τριτέκνων που είναι εγγεγραμμένοι

δδ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι: δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους γονείς με τρία τέκνα ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας.

Τελωνειακή Παρακολούθηση και αποδέσμευση

1. Το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου κατατίθεται υποχρεωτικά στο όνομα και των δύο γονέων.

2. Στα εκδιδόμενα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή πιστοποιητικά ταξινόμησης αναγράφεται ρητά η απαγόρευση μεταβίβασης, μίσθωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρησης της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την παραλαβή του, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.

4.  Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής.

5. Κατά το περιοριστικό διάστημα των τριών (3) ετών η οδήγηση του αυτοκινήτου επιτρέπεται μόνο στα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, σύζυγο και άγαμα τέκνα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση της Τελωνειακής Αρχής.

Ανανέωση του δικαιώματος

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα (1) αυτοκίνητο ανά οικογένεια.

Αντικατάσταση του αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα επιτρέπεται η αντικατάσταση του αυτοκινήτου με απαλλαγή από το φόρο αυτόν εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του.

Μεταβίβαση αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με τις διατάξεις των τρίτεκνων γονέων και περιέρχεται στους κληρονόμους λόγω θανάτου των δικαιούχων προσώπων

Στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις απαλλακτικές διατάξεις των τρίτεκνων γονέων και τα οποία συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους κληρονόμους των δικαιούχων προσώπων, οι κληρονόμοι καταβάλλουν τόσα δέκατα του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί και του τέλους ταξινόμησης που τυχόν έχει καταβληθεί, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος.

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Τρίτεκνοι Αττικής: Τα γραφεία Τριτέκνων που διανέμουν τις εκπτωτικές κάρτες για τα σούπερ μάρκετ Κρητικός

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006

Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα

τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr   

email: triteknoiattikis@yahoo.gr

fax: 2109570649  

http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 

Τρίτεκνοι Αττικής: Τα γραφεία Τριτέκνων που διανέμουν τις εκπτωτικές κάρτες για τα σούπερ μάρκετ Κρητικός

 

Συνεχίζουμε να διανέμουμε τις Ειδικές Εκπτωτικές Κάρτες για τα Σούπερ Μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ με έκπτωση 10%.

Για την παραλαβή ας έχετε μαζί σας, την Κάρτα Τρίτεκνου και των δύο γονιών θεωρημένη για το 2022,  το Κινητό σας για την ενεργοποίηση της Κάρτας Κρητικού, και να γνωρίζετε το email σας.

Μπορούν να εκδώσουν κάρτα μέσω του Συλλόγου Τριτέκνων, όλοι οι Τρίτεκνοι που είναι μέλη στο Σύλλογο Τριτέκνων,  ακόμη και όσοι έχουν ήδη κάρτα Κρητικού. Η κάρτα  ισχύει πανελλαδικά.

Τις ημέρες που διανέμονται οι Ειδικές Εκπτωτικές Κάρτες για τα Σούπερ Μάρκετ, γίνονται και ανανεώσεις συνδρομών, νέες εγγραφές μελών.

Οι Κάρτες ΚΡΗΤΙΚΟΥ δίνονται στα γραφεία Τριτέκνων:

-Γραφείο Τριτέκνων Καλλιθέας: Σαπφούς 21 (κοντά στη Χαροκόπου), Καλλιθέα, (πίσω από την εκκλησία των Αγ. Πάντων), στάση Ταύρος με τον ηλεκτρικό.

Δευτέρα 27/6/2022 - ώρες 18.00 – 20.00

Πέμπτη 30/6/2022 - ώρες 18.00 – 20.00

-Γραφείο Τριτέκνων ΟΜΟΝΟΙΑΣ: Πατησίων 4, Ομόνοια, στάση Ομόνοια με τον ηλεκτρικό.

Τρίτη 28/6/2022 - ώρες 11.00πμ – 13.00μ

Παρασκευή 1/7/2022 – ώρες 11.00πμ – 13.00μ

-Γραφείο Τριτέκνων ΠΕΙΡΑΙΑ: Γρηγορίου Λαμπράκη 144, Πειραιάς,

Πέμπτη 30/6/2022 – ώρες 11.00πμ – 13.00μ

-Γραφείο Τριτέκνων ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Λεωφόρο Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, μέσα στον παιδότοπο

Τετάρτη 29/6/2022 – ώρες 18.30πμ – 20.30μ

- Το γραφείο Τριτέκνων στην Αίγινα:  στην οδό Κυβερνείου 6, εντός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά από 27/6/2022 έως και 1/7/2022 και ώρες από 9.00πμ έως 12.00μ στα τηλέφωνα: 2297022626, 6985641345.

- Το γραφείο Τριτέκνων στο Κερατσίνι:  εντός Δημαρχείου. Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά από 27/6/2022 έως και 1/7/2022  και ώρες από 9.00πμ έως 12.00μ στα τηλέφωνα: 6973255801

- Το γραφείο Τριτέκνων στα Μέγαρα και Δυτική Αττική:   Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά  από 27/6/2022 έως και 1/7/2022  και ώρες από 10.00πμ έως 12.00μ στα τηλέφωνα: 6972921132, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 157, Μέγαρα.

- Το γραφείο Τριτέκνων στο Καματερό και Δυτική Αθήνα:   Για κάρτες Κρητικού, στην οδό Πίνδου 32, Άγιο Τρύφωνα, εντός ΚΑΠΗ, Καματερό, στο τηλέφωνο: 6980215458

Δευτέρα 27/6/2022 - ώρες 19.00- 20.00

Τετάρτη 29/6/2022 - ώρες 19.00- 20.00

- Το γραφείο Τριτέκνων στο Καπανδρίτι – Αφίδνες - Ωρωπό:   Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά από 27/6/2022 έως και 1/7/2022    και ώρες από 10.00πμ έως 12.00μ στα τηλέφωνα: 6932704754,  εντός ΚΕΠ Καπανδρίτι.

- Το γραφείο Τριτέκνων στη Νέα Μάκρη- Μαραθώνα- Ραφήνα - Σπάτα:   Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά   από 27/6/2022 έως και 1/7/2022    και ώρες από 18.00 έως 19.00 στο τηλέφωνο: 6942289434.

- Το γραφείο Τριτέκνων στο Σαρωνικό – Φώκαια - Λαύριο:   Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά   από 27/6/2022 έως και 1/7/2022    και ώρες από 18.00 έως 19.00 στο τηλέφωνο: 6974394403.

Για να ενημερωθείτε για τις διευθύνσεις των Σούπερ Μάρκετ Κρητικού στο

http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/2022/06/10.html

 

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Τρίτεκνοι Αττικής: Αναλυτικά τα γραφεία Τριτέκνων που διανέμουν τις εκπτωτικές κάρτες για τα σούπερ μάρκετ Κρητικός

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006

Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα

τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr   

email: triteknoiattikis@yahoo.gr

fax: 2109570649  

http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 

Τρίτεκνοι Αττικής: Αναλυτικά τα γραφεία Τριτέκνων που διανέμουν τις εκπτωτικές κάρτες για τα σούπερ μάρκετ Κρητικός

 

Παραλάβαμε και διανέμουμε τις Ειδικές Εκπτωτικές Κάρτες για τα Σούπερ Μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.

Για την παραλαβή ας έχετε μαζί σας, την Κάρτα Τρίτεκνου και των δύο γονιών θεωρημένη για το 2022,  το Κινητό σας για την ενεργοποίηση της Κάρτας Κρητικού, και να γνωρίζετε το email σας.

Μπορούν να εκδώσουν κάρτα μέσω του Συλλόγου Τριτέκνων, όλοι οι Τρίτεκνοι που είναι μέλη στο Σύλλογο Τριτέκνων,  ακόμη και όσοι έχουν ήδη κάρτα Κρητικού. Η κάρτα  ισχύει πανελλαδικά.

Οι Κάρτες ΚΡΗΤΙΚΟΥ δίνονται στα γραφεία Τριτέκνων:

-Γραφείο Τριτέκνων Καλλιθέας: Σαπφούς 21 (κοντά στη Χαροκόπου), Καλλιθέα, (πίσω από την εκκλησία των Αγ. Πάντων), στάση Ταύρος με τον ηλεκτρικό.

Τετάρτη 22/6/2022 - ώρες 18.00 – 20.00

Πέμπτη 23/6/2022 - ώρες 18.00 – 20.00

Παρασκευή 24/6/2022 - ώρες 18.00 – 20.00

Σάββατο 25/6/2022 - ώρες 11.00πμ – 13.00μ

-Γραφείο Τριτέκνων ΟΜΟΝΟΙΑΣ: Πατησίων 4, Ομόνοια, στάση Ομόνοια με τον ηλεκτρικό.

Παρασκευή 24/6/2022 – ώρες 11.00πμ – 13.00μ

Τρίτη 28/6/2022 - ώρες 11.00πμ – 13.00μ

- Το γραφείο Τριτέκνων στην Αίγινα:  στην οδό Κυβερνείου 6, εντός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά και ώρες από 9.00πμ έως 12.00μ στα τηλέφωνα: 2297022626, 6985641345.

- Το γραφείο Τριτέκνων στο Κερατσίνι:  εντός Δημαρχείου. Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά και ώρες από 9.00πμ έως 12.00μ στα τηλέφωνα: 6973255801

- Το γραφείο Τριτέκνων στα Μέγαρα και Δυτική Αττική:   Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά και ώρες από 10.00πμ έως 12.00μ στα τηλέφωνα: 6972921132, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 157, Μέγαρα.

- Το γραφείο Τριτέκνων στο Καματερό και Δυτική Αθήνα:   Για κάρτες Κρητικού, στην οδό Πίνδου 32, Άγιο Τρύφωνα, εντός ΚΑΠΗ, Καματερό, στο τηλέφωνο: 6980215458

Παρασκευή 24/6/2022 – ώρες 19.00- 20.00

Δευτέρα 27/6/2022 - ώρες 19.00- 20.00

Τετάρτη 29/6/2022 - ώρες 19.00- 20.00

- Το γραφείο Τριτέκνων στο Καπανδρίτι – Αφίδνες - Ωρωπό:   Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά και ώρες από 10.00πμ έως 12.00μ στα τηλέφωνα: 6932704754,  εντός ΚΕΠ Καπανδρίτι.

- Το γραφείο Τριτέκνων στη Νέα Μάκρη- Μαραθώνα- Ραφήνα - Σπάτα:   Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά και ώρες από 18.00 έως 19.00 στο τηλέφωνο: 6942289434.

- Το γραφείο Τριτέκνων στο Σαρωνικό – Φώκαια - Λαύριο:   Για κάρτες Κρητικού, καθημερινά και ώρες από 18.00 έως 19.00 στο τηλέφωνο: 6974394403.

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Τρίτεκνοι Αττικής: Διανέμονται οι Εκπτωτικές Κάρτες για τα σούπερ μάρκετ Κρητικός – ωράρια

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006

Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα

τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr   

email: triteknoiattikis@yahoo.gr

fax: 2109570649  

http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 

Τρίτεκνοι Αττικής: Διανέμονται οι Εκπτωτικές Κάρτες για τα σούπερ μάρκετ Κρητικός – ωράρια

 

Αγαπητοί Τρίτεκνοι,

Παραλάβαμε και διανέμουμε τις Ειδικές Εκπτωτικές Κάρτες για τα Σούπερ Μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.

Για την παραλαβή ας έχετε μαζί σας, την Κάρτα Τρίτεκνου και των δύο γονιών θεωρημένη για το 2022, καθώς και το Κινητό σας για την ενεργοποίηση της Κάρτας Κρητικού.

Οι Κάρτες ΚΡΗΤΙΚΟΥ δίνονται στο γραφείο Καλλιθέας:

-Γραφείο Τριτέκνων Καλλιθέας: Σαπφούς 21 (κοντά στη Χαροκόπου), Καλλιθέα, (πίσω από την εκκλησία των Αγ. Πάντων), στάση Ταύρος με τον ηλεκτρικό.

Τρίτη 21/6/2022 – ώρες 18.00 – 20.00

Τετάρτη 22/6/2022 - ώρες 18.00 – 20.00

Πέμπτη 23/6/2022 - ώρες 18.00 – 20.00

Παρασκευή 24/6/2022 - ώρες 18.00 – 20.00

Για να ενημερωθείτε στο:

Με έκπτωση 10% οι αγορές στα σούπερ μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ για τους Τρίτεκνους Αττικής: δικαιολογητικά, τρόπος έκπτωσης, καταστήματα αναλυτικά

http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/2022/06/10.html


Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

ΔΥΠΑ(ΟΑΕΔ): Αιτήσεις για Voucher Κοινωνικού τουρισμού από 15/6 έως 23/6/2022

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006

Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα

τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr   

email: triteknoiattikis@yahoo.gr

fax: 2109570649  

http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 

ΔΥΠΑ(ΟΑΕΔ): Αιτήσεις για Voucher Κοινωνικού τουρισμού από 15/6 έως 23/6/2022

 

300.000 εργαζόμενοι και άνεργοι μπορούν να επωφεληθούν φέτος από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ(ΟΑΕΔ) για την περίοδο 2022-2023.

Παράλληλα, όσοι έχουν κουπόνια περυσινά μπορούν να τα εξαργυρώσουν έως τις 31 Ιουλίου.
Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Με έκπτωση 10% οι αγορές στα σούπερ μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ για τους Τρίτεκνους Αττικής: δικαιολογητικά, τρόπος έκπτωσης, καταστήματα αναλυτικά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006

Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα

τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr   

email: triteknoiattikis@yahoo.gr

fax: 2109570649  

http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 

Με έκπτωση 10% οι αγορές στα σούπερ μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ για τους Τρίτεκνους Αττικής: δικαιολογητικά, τρόπος έκπτωσης, καταστήματα αναλυτικά

 

Τα σούπερ μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ παρέχουν 10% έκπτωση στις τρίτεκνες οικογένειες με τη χρήση κάρτας club μέλη του συλλόγου μας .

Στην έκπτωση περιλαμβάνονται, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, τυριά και αλλαντικά κοπής, είδη παντοπωλείου,

προσωπικής φροντίδας, καθαριότητας και οικιακής χρήσης, όλα δηλαδή τα είδη που χρειάζεται όποια οικογένεια έχει τη χαρά να φροντίζει καθημερινά πολλά μέλη!

Η έκπτωση 10% ισχύει στο σύνολο των καταστημάτων και αφαιρείται αυτόματα επί του συνόλου της κάθε συναλλαγής, με μηνιαίο όριο αγορών έως 500€.

Την κάρτα θα παραλαμβάνουν τα μέλη του Συλλόγου μας από τα γραφεία του Συλλόγου μας, με Θεωρημένη Κάρτα Τρίτεκνου για το 2022.

Στις επόμενες ημέρες θα βγει ανακοίνωση με λεπτομέρειες για την παραλαβή της κάρτας club για τις αγορές σας.

Οι διευθύνσεις των καταστημάτων ΚΡΗΤΙΚΟΣ:

1)Κατάστημα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

Διεύθυνση: Νέου Φαλήρου 2 & Καμπάνη 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

2) Κατάστημα ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διεύθυνση: Λεωφ. Μαράθωνος 112

3) Κατάστημα ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 22

4) Κατάστημα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ

Διεύθυνση: Θεομήτορος 38

5) Κατάστημα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΑΤΣΙΜΠΑ

Διεύθυνση: Κατσίμπα 52

6) Κατάστημα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Διεύθυνση: Ναυπλίου 14

7) Κατάστημα ΑΙΓΑΛΕΩ-ΘΗΒΩΝ

Διεύθυνση: Θηβών 386

8) Κατάστημα ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Διεύθυνση: Αλ.Παπαναστασίου 49 & Αλατσάτων

9) Κατάστημα ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΙΟΙ ΑΙΓΙΝΑΣ

Διεύθυνση: Άγιοι Αίγινας

10) Κατάστημα ΑΙΓΙΝΑ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Πάροδος Γυμναστηρίου

11) Κατάστημα ΑΙΓΙΝΑ-ΗΡΕΙΩΤΗ

Διεύθυνση: Π. Ηρειώτη

12) Κατάστημα ΑΙΓΙΝΑ-ΚΥΨΕΛΗ

Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 34, Κυψέλη Αίγινας

13) Κατάστημα ΑΙΓΙΝΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Διεύθυνση: Μαραθώνας

14) Κατάστημα ΑΙΓΙΝΑ-ΠΟΛΛΕΣ ΕΛΙΕΣ

Διεύθυνση: Πολλές Ελιές

15) Κατάστημα ΑΙΓΙΝΑ-ΣΟΥΒΑΛΑΣ

Διεύθυνση: Παραλία Σουβάλας

16) Κατάστημα ΑΛΙΜΟΣ

Διεύθυνση: Λεωφ. Ιωνίας 112

17) Κατάστημα ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 90

18) Κατάστημα ΑΜΦΙΑΛΗ

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 64

19) Κατάστημα ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ-ΓΟΥΝΑΡΗ

Διεύθυνση: Γούναρη 119

20) Κατάστημα ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου & Σαλαμίνος 30

21) Κατάστημα ΑΥΛΩΝΑΣ

Διεύθυνση: Π.Ε.Ο Αθηνών - Χαλκίδας 8

22) Κατάστημα ΑΦΙΔΝΕΣ

Διεύθυνση: Λεωφ. Αφιδνών 1

23) Κατάστημα ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση: Αχαρνών 330

24) Κατάστημα ΒΟΥΛΑ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 1 & Κων. Καραμανλή       

25) Κατάστημα ΒΟΥΛΑ-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διεύθυνση: Σωκράτους 2

26) Κατάστημα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΘΕΤΙΔΟΣ

Διεύθυνση: Θέτιδος 3

27) Κατάστημα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΥ

Διεύθυνση: Κύπρου 27

28) Κατάστημα ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΡΑΟΛΗ

Διεύθυνση: Καραόλη & Δημητρίου 22

29) Κατάστημα ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διεύθυνση: Κύπρου 9-11

30) Κατάστημα ΒΥΡΩΝΑΣ-ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Διεύθυνση: Νέας Ελβετίας 26

31) Κατάστημα ΓΑΛΑΤΑΣ

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου

32) Κατάστημα ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος 53 & Ανδριτσαίνης

33) Κατάστημα ΓΑΛΑΤΣΙ - ΗΒΗΣ

Διεύθυνση: Ήβης & Ανδριτσαίνης 73

34) Κατάστημα ΓΑΛΑΤΣΙ - ΤΡΑΛΛΕΩΝ

Διεύθυνση: Τραλλέων 114

35) Κατάστημα ΓΟΥΔΙ

Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 116

36) Κατάστημα ΔΑΦΝΗ

Διεύθυνση: Αγ. Βαρβάρας 92

37) Κατάστημα ΔΗΛΕΣΙ

Διεύθυνση: Οδυσσέως & Λ. Δηλεσioυ- Χαλκουτσίου

38) Κατάστημα ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΔΡΑΜΑΣ

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 33 & Δράμας

39) Κατάστημα ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ

Διεύθυνση: Κλαπανάρα 2

40) Κατάστημα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 41

41) Κατάστημα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΥΠΡΙΩΝ

Διεύθυνση: Λεωφ. Κυπρίων Ηρώων 27

42) Κατάστημα ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διεύθυνση: Αγίου Νεκταρίου 55

43) Κατάστημα ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Διεύθυνση: Λεωφ. Θρακομακεδόνων & Θέτιδος Αχαρνές

44) Κατάστημα ΙΛΙΟΝ

Διεύθυνση: Ιδομενέως 66 & Δαναών

45) Κατάστημα ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διεύθυνση: Λεωφ. Εθ. Αντιστάσεως 41-45 και Πανιωνίου

46) Κατάστημα ΚΑΛΑΜΟΣ

Διεύθυνση: Πλατεία Καλάμου

47) Κατάστημα ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Διεύθυνση: Αριστείδου 104

48) Κατάστημα ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ

Διεύθυνση: Λασκαρίδου 102

49) Κατάστημα ΚΑΣΤΕΛΛΑ-Α.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 93

50) Κατάστημα ΚΑΣΤΕΛΛΑ-ΖΕΑΣ

Διεύθυνση: Τζαβέλα 4 & Ζέας 38-40

51) Κατάστημα ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Διεύθυνση: Μενελάου 2 & Περραιβού

52) Κατάστημα ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Διεύθυνση: Ιωάννου Παπαρηγοπούλου 3

53) Κατάστημα ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Διεύθυνση: Ηροδότου 11

54) Κατάστημα ΚΟΛΩΝΟΣ

Διεύθυνση: Πλάτωνος 91

55) Κατάστημα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

Διεύθυνση: Δερβενακίων 94-96

56) Κατάστημα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΟΝΤΟΥ

Διεύθυνση: Πόντου 1414

57) Κατάστημα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Διεύθυνση: Ταξιαρχών 9

58) Κατάστημα ΚΡΙΕΚΟΥΚΙ - ΕΡΥΘΡΕΣ

Διεύθυνση: Θέση Ζαπούρνια

59) Κατάστημα ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Διεύθυνση: Λεωφ. Κρυονερίου 83

60) Κατάστημα ΚΥΨΕΛΗ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διεύθυνση: Κερκύρας 54

61) Κατάστημα ΚΥΨΕΛΗ-ΚΥΨΕΛΗΣ

Διεύθυνση: Κυψέλης 106

62) Κατάστημα ΛΑΥΡΙΟ

Διεύθυνση: Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου & Κισσοπούλου 70

63) Κατάστημα ΜΑΝΔΡΑ

Διεύθυνση: Παλιγκίνη 14

64) Κατάστημα ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Διεύθυνση: Λεωφ. Λίμνης 8 & Καραϊσκάκη

65) Κατάστημα ΜΕΓΑΡΑ

Διεύθυνση: Τζαβέλα 54

66) Κατάστημα ΜΕΘΑΝΑ

Διεύθυνση: Χρήστου Μαλτέζου 64

67) Κατάστημα ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Διεύθυνση: Λεωφ. Πηγής 67

68) Κατάστημα ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διεύθυνση: Ηρακλείου 44

69) Κατάστημα ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 5

70) Κατάστημα ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Διεύθυνση: Φιλαδέλφειας & Ρόδων 2

71) Κατάστημα ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Σοφούλη 62

72) Κατάστημα ΝΙΚΑΙΑ-ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ

Διεύθυνση: Αμυραδάκη & Λαοδικείας

73) Κατάστημα ΝΙΚΑΙΑ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 38Β

74) Κατάστημα ΝΙΚΑΙΑ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 65 & Παντείχιου

75) Κατάστημα ΝΙΚΑΙΑ-ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Διεύθυνση: Τζαβέλλα & Θουκυδίδου

76) Κατάστημα ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ

Διεύθυνση: Ευτυχίδου 42

77) Κατάστημα ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΟΝΩΝΟΣ

Διεύθυνση: Κόνωνος 58

78) Κατάστημα ΠΑΙΑΝΙΑ

Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Β 29

79) Κατάστημα ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διεύθυνση: Αγ. Βαρβάρας 64

80) Κατάστημα ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΚΑΝΑΡΗ

Διεύθυνση: Κανάρη 31 & Ναζλίου

81) Κατάστημα ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΚΡΟΝΟΥ

Διεύθυνση: Κρόνου 26

82) Κατάστημα ΠΕΙΡΑΪΚΗ

Διεύθυνση: Ακτή Θεμιστοκλέους 278278

83) Κατάστημα ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 2

84) Κατάστημα ΠΕΡΑΜΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 48

85) Κατάστημα ΠΕΡΑΜΑ-ΕΙΡΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 39

86) Κατάστημα ΠΕΡΑΜΑ-ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Λεωφ. Ειρήνης 153

87) Κατάστημα ΠΕΡΑΜΑ-ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 2

88) Κατάστημα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Διεύθυνση: Ιωαννίνων 25 & Πρωτέως, Αγ. Ιερόθεος

89) Κατάστημα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Διεύθυνση: Αναγεννήσεως 17 & Ναούσης

90) Κατάστημα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΓΟΝΑΤΑ

Διεύθυνση: Γόνατα Στυλιανού 30

91) Κατάστημα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 106

92) Κατάστημα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

Διεύθυνση: Μαντινείας 4 & Τζων Κέννεντυ, 4

93) Κατάστημα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διεύθυνση: Παρασκευοπούλου 21 & Λυκούργου

94) Κατάστημα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Πελασγίας 111

95) Κατάστημα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 62Α

96) Κατάστημα ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΘΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση: Θράκης 20 & Βέργας

97) Κατάστημα ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Διεύθυνση: Μετεώρων 40 & Ηρακλέους 49

98) Κατάστημα ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: Πετρουπόλεως 65

99) Κατάστημα ΠΕΥΚΗ

Διεύθυνση: Λεωφ. Ειρήνης 28

100) Κατάστημα ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ

Διεύθυνση: Δορυλαίου 10-12, Πλατεία Μαβίλη

101) Κατάστημα ΠΟΡΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-60

Διεύθυνση: Παπαδοπούλου 60

102) Κατάστημα ΠΟΡΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-74

Διεύθυνση: Παπαδοπούλου 74

103) Κατάστημα ΠΟΡΟΣ-ΠΟΥΝΤΑ

Διεύθυνση: Πούντα

104) Κατάστημα ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Διεύθυνση: Λεωφ. Αυλακίου 8888

105) Κατάστημα ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Διεύθυνση: Λ. Φανερωμένης 227

106) Κατάστημα ΣΠΕΤΣΕΣ-ΑΓΙΑΣ ΜΑΜΜΑΣ

Διεύθυνση: Αγίας Μάμμας, Κεντρική Αγορά

107) Κατάστημα ΣΠΕΤΣΕΣ-ΑΝΑΛΗΨΗ

Διεύθυνση: Ανάληψη

108) Κατάστημα ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ

Διεύθυνση: Δογάνης 126 & Δημητρακοπούλου

109) Κατάστημα ΤΑΥΡΟΣ

Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη & Κλειούς 16

110) Κατάστημα ΤΕΡΨΙΘΕΑ

Διεύθυνση: Γεωρ. Γεννηματά 47

111) Κατάστημα ΥΔΡΑ

Διεύθυνση: Ανδρέου Μιαούλη

112) Κατάστημα ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ

Διεύθυνση: Κλυταιμνήστρας & Ηρακλείτου 62-64

113) Κατάστημα ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Διεύθυνση: Επιδαύρου 77

114) Κατάστημα ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΨΑΡΩΝ

Διεύθυνση: Αριστοτέλους & Ψαρών

115) Κατάστημα ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 62 & Ηρ. Πολυτεχνείου 62

116) Κατάστημα ΧΑΪΔΑΡΙ-ΠΥΛΟΥ

Διεύθυνση: Πύλου & Φυλής 2

117) Κατάστημα ΩΡΩΠΟΣ - ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ

Διεύθυνση: 34η Επαρχιακή Οδός Σκάλας Ωρωπού Χαλκουτσίου, Νέα Παλάτια

118) Κατάστημα ΩΡΩΠΟΣ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

Διεύθυνση: Δροσίνη 1 & 28ης Οκτωβρίου, Σκάλα Ωρωπού