Μείνετε συντονισμένοι με το σύλλογο Τριτέκνων Αττικής μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook: Πατήστε ΕΔΩ καθώς και από αυτό το ΠΡΟΦΙΛ

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Μετεγγραφές Τρίτεκνων Φοιτητών 2013- H προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΛΗΓΕΙ την Τετάρτη 18/12/2013


Μετεγγραφές Τρίτεκνων Φοιτητών 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ - H προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 5/12/2013 και ΛΗΓΕΙ  την Τετάρτη 18/12/2013
 
Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση- Μετεγγραφές Φοιτητών


 Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων των σχολικών ετών

2009−2010,

2010−2011,

2011−2012

και 2012−2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 
Αριθμ. Φ1/182016/Β3 (1)

  
Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

 Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για

 τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα /

Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

στις οποίες ή στα οποία οι επιτυχόντες έχουν εισαχθεί

 είτε με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού

 επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, Μαΐου − Ιουνίου των σχολικών

 ετών 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013, είτε με τη

 χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων

 της εισαγωγής τους ετών, κατά τα σχολνά έτη 2009−2010,

 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013.

Οι επιτυχόντες των σχολι−

κών ετών 2009−2010 και 2010−2011 δύνανται να μεταφέρουν

 τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του Τμήματος που είναι

 ήδη εγγεγραμμένοι. Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών

2011−2012 και 2012−2013 δύνανται να μεταφέρουν τη θέση

 εισαγωγής τους ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει

 την εγγραφή τους στη Σχολή ή το Τμήμα που εισήχθησαν.

Οι μεταφορές θέσεων αφορούν αποκλειστικά Σχολές ή

 Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων που βρίσκο−

νται σε διαφορετική πόλη υπό την προϋπόθεση λειτουρ−

γίας αντίστοιχων εξαμήνων.

 
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται

 ως:

α) Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που ζητεί τη μετα−

φορά της θέσης του και όσοι άλλοι εμφανίζονται μαζί με

 αυτόν στη δήλωση φόρου εισοδήματος που κατατέθηκε

 για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2013, (αφορά

 στα οικονομικά στοιχεία του έτους 2012) ως τέκνα, καθώς

 και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης.

 
β) Μονογονεϊκή οικογένεια: Ο αιτών θεωρείται μέλος μο−

νογονεϊκής οικογένειας όταν κατά τη στιγμή που υποβάλει

 την αίτηση μεταφοράς της θέσης του έχει εν ζωή έναν ή

 κανένα γονέα, είναι άγαμος και δεν έχει συμπληρώσει το

25ο έτος της ηλικίας του.

 
γ) Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα

 από πολύδυμη κύηση (δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ. αδέλφια).

 
δ) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό εισόδη−

μα που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του οικονομικού

 έτους 2013 ως «εισόδημα επιβολής εισφοράς» στη σχετική

 ένδειξη.

 
ε) Κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα: Το πηλίκο που

 προκύπτει από τη διαίρεση του εισοδήματος επιβολής

 εισφοράς του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με την

 περίπτωση δ), με το συνολικό αριθμό των μελών της οι−

κογένειας του αιτούντος που βρίσκονταν εν ζωή κατά το

 έτος αυτό ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, σύμφωνα με

 την περίπτωση α).

 
στ) Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συ−

γκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πα−

νελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες που

 βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι από−

φοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα μόριά τους

 υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα

 με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000

αν πρόκειται για σχολή − τμήμα με ειδικό/ά μάθημα/τα.

 
ζ) Θέση εισαγωγής: η θέση σε Σχολή ή Τμήμα / Εισαγω−

γική Κατεύθυνση Α.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα ΑΕΑ της Τριτοβάθμιας

 Εκπαίδευσης στην οποία ο επιτυχών είχε εισαχθεί με βάση

 τα μόρια εισαγωγής του.

 
η) Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί

 να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά

 την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), δηλαδή

 τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης,

το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη. Δεν είναι

 συνεπώς εφικτή π.χ. η μεταφορά θέσης επιτυχίας από

 Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. του Πειραιά σε αντίστοιχη Σχολή ή

 Τμήμα Α.Ε.Ι. των Αθηνών και αντιστρόφως.

 
Άρθρο 2

Αριθμός μεταφερόμενων θέσεων

1. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπε−

ται να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων

 ανά Σχολή ή Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση ακαδημαϊκού

 έτους 2013−2014.

2. Από τις θέσεις της παρ. 1 το 10% διατίθεται στους

 εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2009−2010, το 30% διατί−

θεται στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010−2011, το

30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011−2012 και

 το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012−2013.

 
Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς

1. Οι επιτυχόντες της παρ. 1 του άρθρου 1 που κατετά−

γησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα / Εισαγωγι−

κή Κατεύθυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους

 οποίους τεκμαίρεται το δικαίωμα μεταφοράς της θέσης

 εισαγωγής τους σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Ανώτατου

 Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθώς και των Ανωτάτων

 Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του

 άρθρου 34 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), έχουν δυνατότητα να

 υποβάλουν σχετική αίτηση μεταφοράς μέσω ειδικής για

 τον σκοπό αυτό, ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης

 Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της

 Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−

σκευμάτων. Με Δελτίο Τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα του

 Υπουργείου, ορίζεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης

 μεταφοράς.

 
Οι δικαιούχοι, προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω

 ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να ταυτοποιηθούν σε μία

 από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της

 χώρας προσκομίζοντας το δελτίο της Αστυνομικής τους

 ταυτότητας ή το διαβατήριό τους ώστε να δημιουργήσουν,

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τον προσωπικό τους

 κωδικό ασφαλείας με τον οποίο θα υποβάλουν την ηλε−

κτρονική αίτηση μεταφοράς της θέσης τους.

 
Άρθρο 4

Υποβολή δικαιολογητικών

 
στ) Οι επιτυχόντες που είναι μέλη τρίτεκνης οικογένειας,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα

 αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμή−

ματος υποδοχής.

 
6. Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση

 των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου