Μείνετε συντονισμένοι με το σύλλογο Τριτέκνων Αττικής μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook: Πατήστε ΕΔΩ καθώς και από αυτό το ΠΡΟΦΙΛ

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Οδηγίες για διαθεσιμότητα - κινητικότητα - μετάταξη ΤρίτεκνωνΟ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ” ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
 Άρθρο 90
 Διαθεσιμότητα
…Δ. Κατ” εξαίρεση της παραγράφου 2 δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:
αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια
των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α” 229), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α” 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες
διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων
μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,….
 ΣΧΟΛΙΟ: Δεν αναφέρεται πουθενά για τριτέκνους

Άρθρο 91
Κινητικότητα
2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ” του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
……..Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όσους τριτέκνους έχουν
ενταχθεί στην διαθεσιμότητα και πληρούν τα κριτήρια για
την κινητικότητα. Σαφέστατα προτάσσονται οι τρίτεκνοι και τα
 κριτήρια είναι ΜΟΝΟ όσα αναφέρονται στην σχετική
Υπουργική Απόφαση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.οικ/24199/4.9.2013 ΦΕΚ Β΄ 2208/6.9.2013.

Οδηγίες για κινητικότητα των υπαλλήλων του ΥΔΜΗΔ ΟΔΗΓΩΝ

που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15.11.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2893/B’) η υπ’ αριθμ.4/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων, ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

.........
Δ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Επισημαίνεται ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως, ανέρχεται σε ποσό έως και 45.000 ευρώ, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) οικονομικό έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.οικ/24199/4.9.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2208/6.9.2013).
Όσοι εκ των τριτέκνων εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη και προκειμένου να τύχουν μετάταξης ή μεταφοράς κατά προτεραιότητα πρέπει να συμπληρώσουν στην ενότητα
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ της αίτησης, τον κωδικό 333
που αντιστοιχεί στην αξιολογούμενη ιδιότητα.
Οι προϋποθέσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΦΕΚ 2208/Β΄/6.9.2013 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄).»


Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών

ΑΔΑ: ΒΛ12Χ-Φ91

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα,    29 Νοεμβρίου  2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»
Σας ενημερώνουμε ότι στις 26.11.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2999/B) η υπ’ αριθμ. 5/2013  Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), καθώς επίσης και τροποποίηση αυτής στις 29/11/2013.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετακίνησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
........
ΣΤ. Μετάταξη Τρίτεκνων Υπαλλήλων
Επισημαίνεται ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, μετατάσσονται κατά προτεραιότητα, στις θέσεις που έχουν δηλώσει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως, ανέρχεται σε ποσό έως και  45.000 ευρώ , όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) οικονομικό έτος, σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.οικ/24199/4.9.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2208/6.9.2013).
Όσοι εκ των τριτέκνων εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη και προκειμένου να τύχουν μετάταξης ή μεταφοράς κατά προτεραιότητα πρέπει να συμπληρώσουν στην ενότητα
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ της αίτησης, τον κωδικό 333 που αντιστοιχεί στην αξιολογούμενη ιδιότητα.

Οι προϋποθέσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΦΕΚ 2208/Β΄/6.9.2013 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου