Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Στη μοριοδότηση βρεφονηπιακών σταθμών η ετήσια δαπάνη διαβίωσης για κάθε παιδί ορίζεται στα 500 ευρώ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Στη μοριοδότηση βρεφονηπιακών σταθμών η ετήσια δαπάνη διαβίωσης για κάθε παιδί ορίζεται στα 500 ευρώ

 
Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι:

- Βρεφικοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Παιδικοί Σταθμοί
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης.

 Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια μοριοδότησης:

α) Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Τα μόρια
υπολογίζονται βάσει του τύπου:
ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ = 90 – ((Ε-Π)/300)

Όπου:
Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα και Π
είναι 500€ για κάθε παιδί, ποσό το οποίο προσαυξάνεται
κατά 500€ για κάθε παιδί που εντάσσεται στα ηλικιακά
όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως 12 ετών).
Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό απο-
τέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδέν μόρια. Στην περί-
πτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν
τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν
βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

β) Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και
είδος απασχόλησης:

90 μόρια λαμβάνουν:
 οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερική απασχόλησης,
οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο
οι άνεργοι-ες, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ

85 μόρια λαμβάνουν:
οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, -οι αυτοαπασχολούμενοι-ες

γ) Οικογενειακή κατάσταση:
50 μόρια λαμβάνουν:
Οι μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω,
των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.

40 μόρια λαμβάνουν:
Οι μητέρες που είναι χήρες,
Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες),
Οι μητέρες που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση,
Οι μητέρες που είναι τρίτεκνες-πολύτεκνες,

30 μόρια λαμβάνουν:
Οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα
των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

δ) Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και
για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και
υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.3719/2008 ή 4356/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου