Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ο νόμος για τις Μετεγγραφές φοιτητών όπως ψηφίστηκε στη Βουλή - Για το έτος 2017- 2018 οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι. δικαιούνται µετεγγραφής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,


Ο νόμος για τις Μετεγγραφές φοιτητών όπως ψηφίστηκε στη Βουλή - Για το έτος 2017- 2018 οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι. δικαιούνται µετεγγραφής


Διατάξεις για τις µετεγγραφές φοιτητών
«3. Δεν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής:
 α) Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, στο οποίο φοιτούν.
β) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί µετεγγραφή ή µεταφορά θέσης εισαγωγής, και αιτούνται εκ νέου µετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο έχουν εγγραφεί µε µετεγγραφή, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 8.
γ) Οι φοιτητές που µε αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγµένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. µε τις κάτωθι κατηγορίες:
αα) Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.
ββ) Αλλοδαποί - Αλλογενείς.
γγ) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα Τµήµατα Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστηµίων και στα προγράµµατα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών σε συγκεκριµένο αριθµό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.
δδ) Υπότροφοι Οµογενείς.
εε) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε διάκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» 2. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) καταργείται.

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο µεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Για τις ανάγκες του παρόντος η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως µία Περιφερειακή Ενότητα, µε εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας.
Επιπλέον προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση είναι:
αα) οι αιτούντες να µην είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και να µην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, και
ββ) σε περίπτωση που αιτείται ο ένας µόνο φοιτητής µετεγγραφή, ο αδερφός του αιτούντος να µην έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόµενων ετών φοίτησης.
Ως προς τις µετεγγραφές της παρούσας περίπτωσης ισχύουν τα εξής:
i.                    Ο φοιτητής µπορεί να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του.
ii.                  ii. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του, ο φοιτητής µπορεί να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της µόνιµης κατοικίας των γονέων του.
iii.                 Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια µπορούν να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τµήµατα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
iv.                Εάν συντρέχει απόλυτη οικονοµική δυσχέρεια, τα αδέρφια µπορούν από κοινού, σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, να µετεγγραφούν σε αντίστοιχο Τµήµα:
αα. της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, ββ. σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης και
γγ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονοµικής δυσχέρειας µπορεί να αιτηθεί µετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαµένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.
Τα οικονοµικά κριτήρια για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
v.                 Δικαιούνται µετεγγραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι φοιτητές που έχουν λάβει µετεγγραφή κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018.
vi.                Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία των µετεγγραφών και κάθε σχετικό θέµα µε την εφαρµογή του παρόντος.»
4. Για το έτος 2017- 2018 οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι. δικαιούνται µετεγγραφής, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015, στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής σύµφωνα µε την αντιστοιχία Τµηµάτων του άρθρου 5 του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου