Μείνετε συντονισμένοι με το σύλλογο Τριτέκνων Αττικής μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook: Πατήστε ΕΔΩ καθώς και από αυτό το ΠΡΟΦΙΛ

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Ψηφίζεται την Δευτέρα (14/1) στη Βουλή το νέο σύστημα διορισμών νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr   email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Ψηφίζεται την Δευτέρα (14/1) στη Βουλή το νέο σύστημα διορισμών νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και κατ' άρθρον το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, στο οποίο περιέχεται και η επίμαχη διάταξη για το σύστημα διορισμών («Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»).
Το νομοσχέδιο, σύμφωνα και με ανακοίνωση του υπουργείου, θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή την Δευτέρα (14/1). 
Παραθέτουμε τις διατάξεις που αφορούν το νέο σύστημα διορισμών νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών:
Άρθρο 57
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής
Εκπαίδευσης
Ο αξιολογικός πίνακας Α’ καταρτίζεται µε βάση τα ακόλουθα προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωµα: σαράντα (40) µονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους: είκοσι (20) µονάδες.
γγ) Δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους: οκτώ (8) µονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) µονάδες.
εε) Ο βαθµός του πτυχίου: είκοσι (20) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζονται τέσσερις (4) µονάδες για κάθε βαθµό του πτυχίου πάνω από τον βαθµό πέντε (5), καθώς και κλάσµατα αυτών µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
στστ) Άριστη γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) µονάδες,
ζζ) Πολύ καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) µονάδες,
ηη) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) µονάδες,
θθ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου,
Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) µονάδες.
ιι) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) µηνών: τέσσερις (4) µονάδες.

β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: µία (1)µονάδα ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) µήνες.

γ) Κοινωνικά κριτήρια:
αα) Αριθµός τέκνων: τρεις (3) µονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο ή άγαµο και δεν έχει συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23°) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγές ίδρυµα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25°) έτος της ηλικίας του.
ββ) Αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) µονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου