Μείνετε συντονισμένοι με το σύλλογο Τριτέκνων Αττικής μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook: Πατήστε ΕΔΩ καθώς και από αυτό το ΠΡΟΦΙΛ

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Επιδρομή εναντίον των τριτέκνων και πολυτέκνων: 3 μόρια το παιδί κοστολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ την αξία ενός παιδιού!!!!!
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr   email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Επιδρομή εναντίον των τριτέκνων και πολυτέκνων: 3 μόρια το παιδί κοστολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ την αξία ενός παιδιού!!!!!

Τελικά  την Πέμπτη 17/01/2019 συζητείται στη Βουλή και ακολούθως ψηφίζεται το νομοσχέδιο για το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου περιλαμβάνεται το σύστημα μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. και δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη είσοδο επεξεργασίας και ψήφισης στη Βουλή  της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Το Σωματείο / Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων (ΠΟΤ)
έχουν καταθέσει  την διαφωνία  για την αλλαγή  της ποσόστωσης στα  Κοινωνικά κριτήρια.
Ενώ οι προκηρύξεις με ΑΣΕΠ όλων των Υπουργείων δέχονται τις ποσοστώσεις επί των διορισμών, των ειδικών κατηγοριών, όπως ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου , σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4440/2016, στο Υπουργείο Παιδείας καταργούνται.
Τονίζουμε  την ανάγκη να αυξηθούν και ΟΧΙ να περικοπούν τα  δημογραφικά  κίνητρα σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής μας ζωής.
Παραθέτουμε  τον Νόμο 4440/2016
Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994:
α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών, στο δέκα τοις εκατό(10%),
γ) παλινοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών,
του Ν. 2790/2000, στο δύο τοις εκατό (2%),
δ) ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), στο δέκα τοις εκατό (10%),
ε) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς
και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, στο  πέντε τοις εκατό (5%).

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και κατ' άρθρον το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, στο οποίο περιέχεται και η επίμαχη διάταξη για το σύστημα διορισμών
(«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»).

Παραθέτουμε τις διατάξεις που αφορούν το νέο σύστημα διορισμών νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών:
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών ΓενικήςΕκπαίδευσης

Ο αξιολογικός πίνακας Α’ καταρτίζεται µε βάση τα ακόλουθα προκαθορισµένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωµα: σαράντα (40) μονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
γγ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ (8) μονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) μονάδες.
εε) Ο βαθµός του πτυχίου: είκοσι (20) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζονται τέσσερις (4) µονάδες για κάθε βαθµό του πτυχίου πάνω από τον βαθµό πέντε (5), καθώς και κλάσµατα αυτών µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
στ) Άριστη γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) µονάδες,
ζζ) Πολύ καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) µονάδες,
ηη) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) µονάδες,
θθ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) µονάδες.
ιι) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) µηνών: τέσσερις (4) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: µία (1) μονάδα ανά μήνα πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) µήνες.
γ) Κοινωνικά κριτήρια:
αα) Αριθµός τέκνων: τρεις (3) µονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο ή άγαµο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23°) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγές ίδρυµα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25°) έτος της ηλικίας του.
ββ) Αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) µονάδες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου