Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για Ανέργους με εκπαιδευτικό Επίδομα στην ΑθήναΕπιδοτούμενο Πρόγραμμα για Ανέργους με εκπαιδευτικό Επίδομα στην Αθήνα


 Ανακοινώνεται επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους στην Αθήνα και καλεί τους δικαιούχους που είναι

Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και ειδικότερα αυτούς που εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα: Ως άνεργοι νοούνται τα άτοµα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέµβασης. Ως µακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριµένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτοµα που παραµένουν άνεργοι για διάστηµα περισσότερο των 12 µηνών.

- Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια: Νοούνται τα άτοµα που έχουν ετήσιο εισόδηµα χαµηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιµώµενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και το οποίο ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 7.178 ευρώ ανά άτοµο και σε 15.073 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Οι παραπάνω δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής για το
επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά ανέργους «Η κοινωνική και οικονοµική ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων υπό το πρίσµα των σύγχρονων οικονοµικών, θεσµικών και τοπικών εξελίξεων στον κλάδο των µεταφορών», το οποίο συγχρηµατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Η περιοχή παρέµβασης για το
επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους οριοθετείται στην Περιφέρεια Αττικής και ιδιαίτερα στην περιοχή της πρωτεύουσας και του Δήµου Αθηναίων, όπου εµφανίζονται σωρευτικά, χρονίζοντα και διαρκώς διευρυνόµενα προβλήµατα κοινωνικής ένταξης, σηµαντικού τµήµατος του πληθυσµού.

Στόχος του προγράμματος είναι η οικονοµική και κοινωνική ένταξη
100 ανέργων (Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια). Οι ωφελούµενοι άνεργοι:
• Θα δεχτούν Εξατοµικευµένη Συµβουλευτική στήριξη ανάλογα µε τους στόχους του (εάν πηγαίνει για επιχειρηµατική δραστηριότητα ή απασχόληση).
• Θα καταρτιστούν για 70 ώρες στην «ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».
• Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδοµα για την συµµετοχή τους σε ένα από τα προγράµµατα κατάρτισης.
Για πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ε
πικοινωνήστε στην διεύθυνση :
KYΨΕΛΗΣ 16, ΑΘΗΝΑ, 210 8215853

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου