Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΡΥΖΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ 2013


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676 –

Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (4.30-6.30μμ), 6949 592286,

6932 737 726, email: titsa_mesouridou@yahoo.gr, fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΡΥΖΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ 2013

 
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Συλλόγου μας, θα διανεμηθεί και ρύζι στους δικαιούχους δωρεάν τροφίμων του 2013.

Δηλαδή όσοι πήραν τρόφιμα για το 2013, δηλαδή, μακαρόνια, γραβιέρα, τυρί φέτα, κεφαλογραβιέρα, και λάδι, τώρα θα πάρουν και ρύζι.

Αναμένουμε πληροφόρηση για το πότε θα διανεμηθεί το ρύζι.

Επίσης είμαστε σε αναμονή για τις αιτήσεις για δωρεάν τρόφιμα δικαιούχων 2014.

Ψηφίσθηκε ο νόμος με το άρθρο 53 των Μετεγγραφών. Ουδεμία αναφορά για αναδρομικότητα.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676 –
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (4.30-6.30μμ), 6949 592286,

6932 737 726, email: titsa_mesouridou@yahoo.gr, fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/

Ψηφίσθηκε ο νόμος με το άρθρο 53 των Μετεγγραφών. Ουδεμία αναφορά για αναδρομικότητα. Όλα στο πόδι! Ο νόμος    4264/2014                         

 
Άρθρο 52

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%

1. Στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και στην πα-

ράγραφο 33 αυτού, στο πρώτο εδάφιο μετά τη φράση

«οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή

τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση» δια-

γράφεται το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.» και τίθεται η φράση

«των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών

Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής

Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ι-

δρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υ-

παξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και

Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Ε-

μπορικού Ναυτικού». Στο ίδιο εδάφιο και μετά τη φράση

«με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους

στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα» προστίθεται

η φράση «των ημερήσιων Λυκείων» ενώ στο δεύτερο ε-

δάφιο της ίδιας παραγράφου, μετά τη φράση «που έπε-

ται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξετα-

ζόμενα μαθήματα», προστίθεται η φράση «των ημερή-

σιων Λυκείων».

Στην ίδια παράγραφο, μετά το τρίτο εδάφιο προστίθε-

νται τέταρτο και πέμπτο εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δίνεται

κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέ-

σεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις

πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έ-

τος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθ-

μού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έ-

τους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του

έτους 2013 σε ποσοστό 60%.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η

Μαΐου 2014.

 

Άρθρο 53

Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής

Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντες

σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια

του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικατα-

στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006

(Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων,

 β)γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα

τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως α-

ναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων

των περιπτώσεων άγαμων μητέρων __________με τρία μη αναγνω-ρισθέντα ζώντα τέκνα και

γ) επιτυχόντες: γ.α.) με αδελ-φό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπου-δών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μετα-

πτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπι-

στήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδη-

μίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολο-

γικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτε-

ρες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου

Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνι-

μης κατοικίας των γονέων τους,

 γ.β.) ορφανοί από τον έ-να ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με

ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,

 γ.γ.) με γονείς, τέ-

κνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή

νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πά-

σχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην

κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητι-

κά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,

γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέ-

ρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄

120),

 γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις

πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της

θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πα-

νεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και

Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..

2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγμα-

τοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-

ματος υποδοχής.

3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν

σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής.

4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη με-

ταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη ανα-

γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρ-

θρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας

και Θρησκευμάτων.

5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των

Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας

και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους

των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγι-

κών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα ε-

παγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η α-

πόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία

περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημε-

ρών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υ-

πουργού.

6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου

αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετά-

σεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-

2014 και εντεύθεν.

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η

Μαΐου 2014.