Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Πως επιλέγονται οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί από τους πίνακες αναπληρωτών. Τι ισχύει με τo 20%

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 

Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: 
titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: 
triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 
Πως επιλέγονται οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί από τους πίνακες αναπληρωτών. Τι ισχύει με τo 20%

Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών, αλλά κατατάσσονται σε αυτούς βάσει των μορίων προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Η πρόσληψή τους,  γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα, και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται προσλήψεις.
Διευκρινίζεται,  ότι:
α) το ποσοστό των προσληφθέντων τρίτεκνων ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν ισχύει ανά περιοχή πρόσληψης, αλλά επί του συνολικού αριθμού προσλήψεων της κάθε φάσης,
β) εάν το ποσοστό 20% δεν καλυφθεί από τρίτεκνους, μετά το τέλος της ροής του προγράμματος, οι κενές θέσεις καλύπτονται συμπληρωματικά από μη τρίτεκνους εκπαιδευτικούς του ιδίου κλάδου.
Τα παραπάνω αναφέρει η εγκύκλιος αναπληρωτών για τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς και την ποσόστωσή τους.  Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα προσλαμβάνονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο (και ειδικότητα) επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων.
Για τη συμπλήρωση του εν λόγω ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι και από το συμπληρωματικό πίνακα χωρίς μόρια (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004, όπως προστέθηκε την παρ. 4.α του άρθρου 2 του ν.3454/2006).
Επίσης, οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί ενταγμένοι σε κλάδους, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ), κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τ.Α΄), όπως ισχύει, προσλαμβάνονται κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης μόνον εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου